Prawne instrumenty ochrony środowiska

0

Instrumenty oddziaływania bezpośredniego (zakazy, nakazy o charakterze generalnym i ogólnym oraz indywidualne i konkretne decyzje administracyjne Instrumenty oddziaływania pośredniego (wszelkiego rodzaju instrumenty ekonomiczne).   Bezpośrednie instrumenty Instrumenty regulacji bezpośredniej są oparte o regulację administracyjno-prawną, a polegają na tworzeniu standardów jakości Więcej ›

Kurs walutowy

0

a) pojęcie- jest relacją wymienną danej waluty na inną. Jest zatem ceną danej waluty wyrażonej w innej walucie. b) systemy kursów walutowych- system kursów sztywnych: kursy walut są ustalane i kształtowane przez Bank Centralny (gdy waluta jest wymieniana zewnętrznie. zalety Więcej ›

Categories

Elektroniczny Handel – B2C oraz B2B

0

Handel elektroniczny to handel prowadzony przez sieć Realizacja handlowych procesów biznesowych przez sieć: – usługi informacyjne – usługi komunikacyjne – usługi transakcyjne Elektroniczny handel to: – zarówno cyfrowe jak i fizyczne produkty – zarówno informacyjne jak i materialne usługi Handel Więcej ›

Categories

Teoria kosztów absolutnych i komparatywnych

0

a) Koszty absolutne Adam Smith wyszedł z założenia, iż jeśli dwa kraje podejmują bez przymusu wzajemny handel to nie ulega wątpliwości, że oba osiągają korzyści z tego handlu. Dzięki takiemu podejściu sformułował Teorię kosztów absolutnych. „Podstawą rozwoju specjalizacji międzynarodowej, a Więcej ›

Categories

Funkcje i formy użytkowania przestrzeni w mieście

0

Miasta powstają i rozwijają się dzięki pełnionym przez nie funkcjom. Do funkcji miejskich należą działalności: handlowe, przemysłowe, budowlane, transportowe, finansowe, kulturalne, administracyjne. Najwięcej powierzchni w miastach zajmuje funkcja mieszkaniowa. Niektóre miasta są ośrodkami górnictwa. Inne w swoich granicach mieszczą działalność Więcej ›

Rola technologii informatycznych w realizowaniu zadań samorządu terytorialnego

0

Poniżej zostało przedstawione sposoby wykorzystania technologii informatycznych przez samorząd terytorialny. Jest to jedynie model docelowy, pożądany do którego powinna dążyć każda jednostka samorządu terytorialnego. Model docelowy: • Urząd gminy korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wykorzystuje pocztę elektroniczną do Więcej ›

Koszty i ich klasyfikacja

0

Definicja kosztów: Pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą. Tak zdefiniowane koszty obejmują zarówno nakłady pracy żywej (wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami), jak i pracy uprzedmiotowionej (zużycie materiałów i surowców oraz maszyn i budynków) W kosztach ujęte Więcej ›

Budżet państwa w gospodarce narodowej

0

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej zatwierdzany na okres jednego roku. To finansowy system ogólnonarodowego rachunku działalności gospodarczej państwa w ramach jego polityki ekonomicznej. Na tle Więcej ›