Charakterystyka komputerowych pakietów statystycznych

0

Funkcje statystyczne w istotnym stopniu wykorzystywane są w różnych programach komputerowych. Przykładem może być tutaj arkusz kalkulacyjny Excel. Wybór arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia prezentacji metod statystycznych jest podyktowany wieloma względami. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych jest coraz powszechniejsza ze względu na ich Więcej ›

Zasady projektowania urbanistycznego

0

1. Regiony metropolitalne to obszary o granicach geograficznych wynikających z topografii, działów wodnych, linii brzegowych, obszarów rolniczych, parków regionalnych i zlewni rzek. Metropolia składa się z wielu ośrodków, którymi są duże i małe miasta oraz wsie, z których każdy posiada Więcej ›

Bilans płatniczy w kształtowaniu stosunków zagranicą

0

BILANS PŁATNICZY: Jest to usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych w określonym czasie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Wyraża strukturę i poziom obrotów płatniczych zagranicą. Wyraża stopień otwarcia gospodarczego wobec danego kraju z gospodarką światową. Bilans płatniczy wyraża więzi gospodarcze, jakie dany Więcej ›

Categories

Rola banku centralnego

0

Bank Centralny jest to bank, który pełni dwie funkcje: banku państwa i banku banków komercyjnych. Podział ten jest konfliktogenny (szczególnie w systemach transformowanych). Zadania: a) sterowanie emisją pieniądza, b) kredytowanie innych banków, c) utrzymywanie kursu waluty narodowej w określonych granicach, Więcej ›

Categories

Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

0

Część I tabeli określa popyt pośredni zgłaszany przez gałęzie gospodarki. Strumienie popytu pośredniego zostały przedstawione w wierszach. Analizując poszczególne wiersze widzimy, jak na etapie popytu pośredniego produkcja danej gałęzi została rozdysponowana między poszczególne gałęzie. Należy zauważyć, że dana gałąź dostarcza Więcej ›

Categories

Modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw

0

Strukturę organizacyjną można zdefiniować, jako układ i wzajemne zależności pomiędzy częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna określa podział pracy i pokazuje powiązania miedzy różnymi funkcjami i czynnościami, w pewnym sensie również na stopień specjalizacji pracy. Opisuje również strukturę hierarchii Więcej ›

Categories