Równanie Kaleckiego, jako przykład podażowego modelu wzrostu gospodarczego

0

  I/D – stopa inwestycji (współczynnik kapitałochłonności; koszt; ile kapitału uczestniczy), 1/k – produktywność inwestycji, a – współczynnik zużycia fizycznego czynników wytwórczych (nie amortyzacja), u – usprawnienia techniczno – organizacyjne, Wzrost podażowy – gdy mamy zagwarantowaną podaż (w krajach rozwijających Więcej ›

Categories

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych

0

MODEL DOMARA:   Domar podpowiada, jak inwestować, aby wzrost był zrównoważony. Tempo wzrostu gospodarczego musi spełniać warunek: iloczyn produktywności i kapitałochłonności zainwestowanego kapitału musi być równy 1. Oznacza to, że tempo może być dowolne, ale (w przeciwnym wypadku będziemy mieli Więcej ›

Categories

Dobór próby do badań

0

1. Określenie populacji generalnej Definicja operacyjna populacji generalnej: • co jest podstawowym elementem badań (np. konsumenci, gospodarstwa domowe, właściciele przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa); • zakres geograficzny, demograficzny, społeczny (np. konsumenci dokonujący zakupów w konkretnym sklepie) • czas, w którym jednostki poddawane będą Więcej ›

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

0

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. IRR jest miarą rentowności inwestycji. Pokazuje rzeczywistą stopę zysku z przedsięwzięcia. Tym większy odnotujemy dochód z inwestycji, im większa jego wartość. Z Więcej ›

Wpływ polityki pieniężnej na poziom dochodu w modelu IS-LM

0

Wykorzystanie modelu IS-LM do pokazania wpływu polityki pieniężnej państwa na kształtowania siędochodu narodowego i stopy procentowej. Ekspansywna polityka pienięzna prowadzi do wzrostu dochodu narodowego i obniżki stopy procentowej. Co dzieje się w gospodarce, jeżeli zwiększa się podaż pieniądza? Natychmiast po Więcej ›

Categories

Progi rozwoju miasta

0

Skokowy rozwój miast – pokonywanie progów coraz trudniejszych i coraz bardziej kosztownych: • progi fizyczne (bariery wodne, tereny górzyste) • progi środowiskowe (nadmierne zanieczyszczenie gleby, powietrza) • progi funkcjonalne (użytkowania terenów miasta, które nie odpowiadają aktualnym potrzebom) • progi infrastrukturalne Więcej ›