Kategorie

Archiwum

Pochodzenie i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

0

Kapitał w przedsiębiorstwie może pochodzić jedynie z dwóch źródeł: może być to kapitał własny lub kapitał obcy. Z każdym rodzajem kapitału wiąże się koszt, który można rozpatrywać również jako stopę zwrotu tego kapitału dla inwestorów. Zagadnienie kosztu kapitału jest ważne Więcej ›

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

0

Sprawozdawczość finansowa obejmuje analizę sprawozdań finansowych, do których zaliczamy analizę: • rachunku zysków i strat • bilansu firmy • rachunku przepływów finansowych. Rachunek zysków i strat informuje o stopniu realizacji jednego z głównych celów działalności gospodarczej, czyli o wysokości zysku Więcej ›

Categories

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

0

ANALIZA PIONOWA BILANSU Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa (analiza wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze) Punktem wyjścia w analizie sytuacji majątkowej jest analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów. Udział poszczególnych składników majątku nie jest jednakowy w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa. W sposób bezpośredni Więcej ›

Zakres i instrumenty analizy wskaźnikowej

0

Analiza wskaźnikowa jest jedną z metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa i stanowi rozwinięcie wstępnej analizy bilansu i RZiS. Zakres analizy wskaźnikowej obejmuje następujące obszary: – płynności finansowej – zadłużenia – sprawności działania – rentowności Obliczone za pomocą analizy wskaźnikowej wskaźniki Więcej ›

Categories

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

0

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania Aktywa – ogół składników majątkowych przedsiębiorstwa Pasywa – znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa kapitały własne o obce Suma Aktywów = Suma Pasywów Aktywa – Zobowiązania (kapitały obce) = MAJĄTEK NETTO Majątek przedsiębiorstwa: → Majątek Więcej ›

Categories

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

0

Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa można dokonać analizując sprawozdania finansowe jednostki. Służy do tego analiza wskaźnikowa. Jest szybką i efektywną metodą wglądu w operacje gospodarcze i finansowe firmy (zaleta); ograniczeniem jest fakt, że bazuje wyłącznie na przeszłości firmy (wada). Analiza płynności Więcej ›

Categories

Istota i znaczenie kosztów stałych i zmiennych dla zarządzania przedsiębiorstwem

0

Dla przypomnienia: • KOSZT – pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą • KOSZT WŁASNY PRZEDSIĘBIORSTWA – celowe zużycie rzeczowych składników majątku i usług obcych, wynagrodzenia za pracę oraz nakłady czysto pieniężne poniesione w związku z normalną działalnością Więcej ›

Categories