Kategorie

Archiwum

Polityka budżetowa a monetarna

0

Na politykę budżetową i monetarną można spojrzeć w ujęciu szerszym i węższym: Ujęcie węższe – Cele polityki budżetowej i monetarnej wykazują znaczne różnice; celem polityki fiskalnej jest zapewnienie potrzebnych państwu dochodów, a więc zaspokojenie popytu państwa na pieniądz; celem pieniężnej Więcej ›

Koszty i ich klasyfikacja

0

Definicja kosztów: Pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą. Tak zdefiniowane koszty obejmują zarówno nakłady pracy żywej (wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami), jak i pracy uprzedmiotowionej (zużycie materiałów i surowców oraz maszyn i budynków) W kosztach ujęte Więcej ›

Budżet państwa w gospodarce narodowej

0

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej zatwierdzany na okres jednego roku. To finansowy system ogólnonarodowego rachunku działalności gospodarczej państwa w ramach jego polityki ekonomicznej. Na tle Więcej ›

Klasyfikacji zjawisk finansowych i przepływy finansowe

0

Wyjaśnij pojęcie finansów. Dokonaj klasyfikacji zjawisk finansowych według kryterium przedmiotowego. Omów przepływy finansowe między sektorem publicznym a gospodarstwem domowym. Finanse publiczne – proces gromadzenia i wydatkowania środków finansowych przez podmioty sektora publicznego na określone cele Klasyfikacja zjawisk znajduje się w Więcej ›

Pieniądz i jego funkcje

0

Pieniądz – powszechnie akceptowalny środek zwalniania z zobowiązań (każdy chce to mieć i akceptuje) Cechy: –   doskonała podzielność (ile jedna rzecz jest warta drugiej rzeczy) –   trwały –   łatwy w transporcie –   jest najbardziej płynnym dobrem ze wszystkich (za pieniądz nabędziemy Więcej ›

Istota i znaczenie kredytu i długu publicznego

0

Dług publiczny, dług państwowy, suma nie spłaconych przez rząd lub in. związki publicznoprawne zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. Zobowiązania te mogą mieć charakter krótko- (do 1 roku), średnio- (do 10-15 lat) lub długoterminowy (powyżej 15 lat). Główną Więcej ›