Kategorie

Archiwum

Dobór próby do badań

0

1. Określenie populacji generalnej Definicja operacyjna populacji generalnej: • co jest podstawowym elementem badań (np. konsumenci, gospodarstwa domowe, właściciele przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa); • zakres geograficzny, demograficzny, społeczny (np. konsumenci dokonujący zakupów w konkretnym sklepie) • czas, w którym jednostki poddawane będą Więcej ›

Źródła informacji o zjawiskach rynkowych

0

Źródła wtórne: To są dane lub zbiory danych na ogół przetworzone, które są wynikiem badań i pomiarów przeprowadzonych wcześniej do określonych celów innych od celów naszego badania. Przygotowane w celach nie spełnienia naszych oczekiwań. Zalety: 1. Dane można uzyskać bardzo Więcej ›

Metoda doboru próby

0

Metoda doboru próby – sposób w jaki elementy badanej populacji są dobierane z populacji generalnej. Metody doboru próby: A. metody losowe • decyduje przypadek losowy; • każdej jednostce przyznane jest prawdopodobieństwo wyboru większe od zera; • nie jest to wybór Więcej ›

Techniki prowadzenia badań marketingowych – poziom efektywności

0

Techniki badawcze – kryterium stopień kontaktu obiekt badany, urządzenie, przedstawiciel: 1. Technika pomiaru bezpośredniego przy pomocy ankietera 2. Technika pomiaru pocztowego (brak kontaktu) 3. Technika pomiaru internetowego (nośnik inny, czas dostępu inny, nie znamy się) 4. Technika pomiaru telefonicznego – Więcej ›

Metody badań marketingowych

0

Metody badań marketingowych Oparte na źródłach pierwotnych – ankiety (ilościowe): pocztowa, prasowa, telefoniczna, internetowa, bezpośrednia – wywiady (jakościowe): telefoniczne, osobiste, grupowe (fokusowe) – panele (ilościowe) – grupy osób, które wypełniają ankiety itp. Pocztowy, bezpośredni, telefoniczny – eksperymenty i testy (jakościowe): Więcej ›

Metody badania przestrzennego zróżnicowania rynku

0

Współczynnik rozmieszczenia Florence’a Rozmieszczenie zjawisk rynkowych w przestrzeni może być analizowane za pomocą współczynnika Florence’a. Korzystamy z następującego wzoru: F = Σ(Si – Ui)/100, dla 0 ≤ F ≤ 1, gdzie: F – współczynnik rozmieszczenia Florence’a S – struktura procentowa Więcej ›

Metoda ankietowa w badaniach rynku

0

Pojęcie i rodzaje ankiet Ankieta  to  najczęściej  stosowana  metoda  gromadzenia  informacji (danych pierwotnych)  w badaniach  marketingowych Bezpośrednia Pocztowa Prasowa Opakowaniowa Telefoniczna Audytoryjna Komputerowa       Funkcje kwestionariusza ankiety: Ułatwia prowadzenie wywiadu Sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta Zmusza do zachowania Więcej ›

Etapy badania marketingowego – procesy badawcze

0

Z jakich etapów składa się badanie? – punkt wyjścia – zapotrzebowanie na informacje ze strony decydentów – każde badanie zaspokaja inną potrzebę w zakresie podejmowania decyzji – Ne ma dwu identycznych badań; ale pomimo to… – każde badanie składa się Więcej ›