Ogólna charakterystyka modelu Harroda

0

MODEL R. HARRODA : C+I=C+S I=S – warunek zrównoważonego rozwoju (tyle można zainwestować, ile zaoszczędzimy) I=O – oszczędności k – stopa kapitałochłonności związanej z przyrostem dochodu o jednostkę. Wzrost będzie zrównoważony w skali makroekonomicznej, gdy tempo wzrostu jest wprost proporcjonalne Więcej ›

Categories

Krzywa Philipsa i jej interpretacja

0

W latach czterdziestych A.W. Phillips rozpoczął badania nad relacjami zmian w inflacji i bezrobociu na podstawie analizy danych statystycznych za lata 1861 – 1957 dla Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że istnieje stała relacja między tempem wzrostu płac nominalnych a poziomem Więcej ›

Categories

Bezrobocie równowagi i nierównowagi

0

Równowaga na rynku pracy oznacza, że zapotrzebowanie na prace zrównuje się z oferta pracy(E), rozumianą jako liczba osób przyjmujących propozycje pracy za daną płacę realną. Istnieje wówczas bezrobocie dobrowolne, czyli naturalne(odcinek EF).typowymi przykładami bezrobocia równowagi jest bezrobocie frykcyjne i strukturalne Więcej ›

Categories

Źródła informacji o zjawiskach rynkowych

0

Źródła wtórne: To są dane lub zbiory danych na ogół przetworzone, które są wynikiem badań i pomiarów przeprowadzonych wcześniej do określonych celów innych od celów naszego badania. Przygotowane w celach nie spełnienia naszych oczekiwań. Zalety: 1. Dane można uzyskać bardzo Więcej ›

Metoda doboru próby

0

Metoda doboru próby – sposób w jaki elementy badanej populacji są dobierane z populacji generalnej. Metody doboru próby: A. metody losowe • decyduje przypadek losowy; • każdej jednostce przyznane jest prawdopodobieństwo wyboru większe od zera; • nie jest to wybór Więcej ›

Pojęcie i metody wyznaczania progu rentowności

0

Próg rentowności: zwany martwym punktem, rozmiar działalności danego przedsiębiorstwa, od którego począwszy zaczyna ono przynosić zysk. Analiza progu rentowności umożliwia określenie: → Takich rozmiarów produkcji firmy, przy których Przychody ogółem = koszty operacyjne; czyli w punkcie przy którym Zysk operacyjny Więcej ›

Polityka budżetowa a monetarna

0

Na politykę budżetową i monetarną można spojrzeć w ujęciu szerszym i węższym: Ujęcie węższe – Cele polityki budżetowej i monetarnej wykazują znaczne różnice; celem polityki fiskalnej jest zapewnienie potrzebnych państwu dochodów, a więc zaspokojenie popytu państwa na pieniądz; celem pieniężnej Więcej ›

Równowaga gospodarcza jako wyznacznik polityki ekonomicznej państwa

0

Równowaga gospodarcza – zachodzi, jeśli popyt i podaż na wszystkich rynkach są sobie równe. W makroekonomii taka sytuacja występuje b. rzadko (lub wręcz nigdy). Nierównowaga gospodarcza – jest typowym stanem w gospodarce. Mechanizm równoważenia gospodarki – jeśli w gospodarce pojawia Więcej ›

Categories