Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, DNP, NNP, NI, DPI).

0

Miernikami dochodu narodowego, liczonego w cenach rynkowych są : • GNP (Gross National Product – PNB – Produkt Narodowy Brutto) – składa się z dziewięciu elementów : i. amortyzacja i straty – tworzą GNP, gdyż jest to miara brutto, czyli Więcej ›

Categories

Różnice między doborem losowym a celowym

0

Dobór celowy (ang.purposive sampling) – nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania socjologicznego. Niekiedy nazywany próbą ekspercką. Do próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub reprezentatywne. Ponieważ kryteria doboru do próby celowej Więcej ›

Categories

Istota i znaczenie kosztów stałych i zmiennych dla zarządzania przedsiębiorstwem

0

Dla przypomnienia: • KOSZT – pieniężny wyraz nakładów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą • KOSZT WŁASNY PRZEDSIĘBIORSTWA – celowe zużycie rzeczowych składników majątku i usług obcych, wynagrodzenia za pracę oraz nakłady czysto pieniężne poniesione w związku z normalną działalnością Więcej ›

Categories

Cechy i funkcje infrastruktury

0

Cechy infrastruktury technicznej: 1. Usługowy i służebny charakter działalności – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej 2. Występowanie u odbiorców tzw. korzyści zewnętrznych 3. skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty Więcej ›

Ustrój gospodarczy

0

Ustrój gospodarczy stanowią te reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać gospodarcze czynności. Czynnością gospodarczą jest działanie, którego bezpośrednim rezultatem jest zmiana bądź sytuacji gospodarczej, bądź Więcej ›

Categories