Istota i miary ładu przestrzennego

Istota:

  • Taka organizacja przestrzenna i sposób funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego, która realizuje kryteria racjonalności społecznej i umożliwia prawidłowe działanie systemu oraz utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska.
  • Uporządkowana różnorodność form i funkcji użytkowania przestrzeni.
  • Pożądany stan zagospodarowania przestrzeni, w którym funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa przebiega w sposób optymalny, z możliwie najmniejsza ilością konfliktów miedzy rożnymi podmiotami i nie prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego.

Miary:

  • logika przestrzenna, funkcjonalne rozmieszczenie elementów struktury przestrzennego zagospodarowania z uwzględnieniem ich relacji.
  • optymalizacja przepływów towarów i przemieszczeń osób
  • przestrzenna czytelność struktury
  • zachowanie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego wraz ze zdolnością do utrzymania równowagi ekologicznej oraz zaspakajania obecnych i przyszłych potrzeb człowieka
  • dostosowanie struktur zagospodarowania do przyjętych społecznie wzorów zachowań
  • pozytywny wyraz estetyczno-krajobrazowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *