Badania statystyczne na użytek zarządzania przedsiębiorstwem

0

W miarę doskonalenia mechanizmów reformy gospodarczej zwiększa się rola i znaczenie analizy ekonomicznej. Powinna ona umożliwiać uzyskanie odpowiedzi na nowe pytania, zwłaszcza dotyczące zjawisk złożonych, tj. takich które dają się scharakteryzować za pomocą większej, chociaż skończonej liczby cech. Wielu zjawisk Więcej ›

Hipoteza konwergencji gospodarczej

0

Kraje nisko rozwinięte mogą osiągnąć wysokie tempo wzrostu gosp. (wyższe niż KWR). Po jakimś czasie (lata) KSR dogonią KWR. Przypadki potwierdzenia konwergencji dla krajów podobnych(w ramach k.europejskich)np. Irlandia- przekroczenie średniej UE, nieudało się np.Hiszpani, Portugalii aż tak dogonić reszty krajów Więcej ›

Categories

Co to są krzywe Engla?

0

Krzywa Engla – to wykorzystywana w ekonomii zależność pomiędzy dochodem konsumenta a ilością konsumowanego przez niego dobra, przy założeniu stałych cen wszystkich towarów oraz innych zmiennych (ceteris paribus). Graficznie krzywą Engla zazwyczaj przedstawia się w układzie współrzędnych kartezjańskich z dochodem Więcej ›

Categories

Klasyfikacji zjawisk finansowych i przepływy finansowe

0

Wyjaśnij pojęcie finansów. Dokonaj klasyfikacji zjawisk finansowych według kryterium przedmiotowego. Omów przepływy finansowe między sektorem publicznym a gospodarstwem domowym. Finanse publiczne – proces gromadzenia i wydatkowania środków finansowych przez podmioty sektora publicznego na określone cele Klasyfikacja zjawisk znajduje się w Więcej ›

Analiza portfelowa w inwestycjach finansowych

0

Przy podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży papierów wartościowych inwestorzy stosują różne techniki analityczne pomocne do wypracowania własnej strategii. Jedną z nich jest analiza portfelowa prowadząca do budowy optymalnego zestawu (portfela) rodzajów i liczb papierów wartościowych dobranych pod kątem uzyskania Więcej ›

Weryfikacja merytoryczna i statystyczna modeli ekonometrycznych

0

Weryfikacja modelu ma na celu stwierdzenie, czy model dobrze opisuje badane zjawisko. Minimalny zestaw postulatów pod adresem modelu ekonometrycznego jest następujący: 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych, 2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych, 3. Więcej ›

Categories

Pochodzenie i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

0

Kapitał w przedsiębiorstwie może pochodzić jedynie z dwóch źródeł: może być to kapitał własny lub kapitał obcy. Z każdym rodzajem kapitału wiąże się koszt, który można rozpatrywać również jako stopę zwrotu tego kapitału dla inwestorów. Zagadnienie kosztu kapitału jest ważne Więcej ›

Dochody nominalne i realne. Mierniki zróżnicowania dochodów

0

PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w I okresie, gdy produkowano wchodzące w skład PNB dobra i usługi. Jeśli w dwóch kolejnych latach w gospodarce wytworzono tę samą ilość dóbr i usług, ale Więcej ›

Categories