Kategorie

Archiwum

Metoda doboru próby

0

Metoda doboru próby – sposób w jaki elementy badanej populacji są dobierane z populacji generalnej. Metody doboru próby: A. metody losowe • decyduje przypadek losowy; • każdej jednostce przyznane jest prawdopodobieństwo wyboru większe od zera; • nie jest to wybór Więcej ›

Różnice między metodą reprezentacyjną a monograficzną

0

Badanie częściowe (niepełne) obejmuje obserwacją wybrane części populacji generalnej (próbę). Wyniki obserwacji dokonane na próbie mogą być uogólniane na całą populacje. Badanie to jest zalecane w przypadkach gdy: • proces obserwacji związany jest ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem badanego produktu (np. Więcej ›

Rodzaje i uwarunkowania koncepcji marketingu – mix

0

Marketing – Mix to jedna z faz w procesie formułowania strategii marketingowej. Fazy w procesie tworzenia strategii marketingowej: 1. Analiza otoczenia marketingowego 2. Ustalenie celów strategicznych 3. Wybór rynku docelowego 4. Kompozycja Marketingu- Mix 5. Podział i uruchomienie środków Marketing Więcej ›

Categories

Struktura Planu Marketingowego

0

Plan marketingowy jest jedną z części planu biznesu. Proces planowania marketingowego powinien być częścią całościowego planowania gospodarczego przedsiębiorstwa. Istnieją różnorakie metody planowania przyszłości przedsiębiorstw. W planowaniu tradycyjnym wyróżnia się: • Plany długoterminowe • Plany średnioterminowe • Plany krótkoterminowe Plany długoterminowe Więcej ›

Categories

Czynniki wpływające na rynkową pozycję przedsiębiorstwa i jej umocnienie

0

Zachowanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku ma charakter zorganizowany i opiera się na analizie sytuacji konkurencyjnej na tym rynku – SWOT. Jest ona podstawą oceny sytuacji rynkowej, obejmującej: – ocenę własnej pozycji – jej silnych i słabych stron; – ocenę konkurentów, Więcej ›

Categories

Badania statystyczne na użytek zarządzania przedsiębiorstwem

0

W miarę doskonalenia mechanizmów reformy gospodarczej zwiększa się rola i znaczenie analizy ekonomicznej. Powinna ona umożliwiać uzyskanie odpowiedzi na nowe pytania, zwłaszcza dotyczące zjawisk złożonych, tj. takich które dają się scharakteryzować za pomocą większej, chociaż skończonej liczby cech. Wielu zjawisk Więcej ›

Techniki prowadzenia badań marketingowych – poziom efektywności

0

Techniki badawcze – kryterium stopień kontaktu obiekt badany, urządzenie, przedstawiciel: 1. Technika pomiaru bezpośredniego przy pomocy ankietera 2. Technika pomiaru pocztowego (brak kontaktu) 3. Technika pomiaru internetowego (nośnik inny, czas dostępu inny, nie znamy się) 4. Technika pomiaru telefonicznego – Więcej ›

Co to jest kafeteria i jakie są zasady jej budowy?

0

Kafeteria – lista możliwych odpowiedzi na pytanie zamknięte lub półotwarte dołączana w kwestionariuszu do tego pytania. Jedną z najczęściej wykorzystywanych w badaniach społecznych kafeterii jest kafeteria znana jako skala Likerta. Kafeteria może być dysjunktywna – respondent może wtedy wskazać tylko Więcej ›