Kategorie

Archiwum

Metoda doboru próby

0

Metoda doboru próby – sposób w jaki elementy badanej populacji są dobierane z populacji generalnej. Metody doboru próby: A. metody losowe • decyduje przypadek losowy; • każdej jednostce przyznane jest prawdopodobieństwo wyboru większe od zera; • nie jest to wybór Więcej ›

Różnice między metodą reprezentacyjną a monograficzną

0

Badanie częściowe (niepełne) obejmuje obserwacją wybrane części populacji generalnej (próbę). Wyniki obserwacji dokonane na próbie mogą być uogólniane na całą populacje. Badanie to jest zalecane w przypadkach gdy: • proces obserwacji związany jest ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem badanego produktu (np. Więcej ›

Badania statystyczne na użytek zarządzania przedsiębiorstwem

0

W miarę doskonalenia mechanizmów reformy gospodarczej zwiększa się rola i znaczenie analizy ekonomicznej. Powinna ona umożliwiać uzyskanie odpowiedzi na nowe pytania, zwłaszcza dotyczące zjawisk złożonych, tj. takich które dają się scharakteryzować za pomocą większej, chociaż skończonej liczby cech. Wielu zjawisk Więcej ›

Weryfikacja merytoryczna i statystyczna modeli ekonometrycznych

0

Weryfikacja modelu ma na celu stwierdzenie, czy model dobrze opisuje badane zjawisko. Minimalny zestaw postulatów pod adresem modelu ekonometrycznego jest następujący: 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych, 2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych, 3. Więcej ›

Categories

Metody doboru jednostek do próby

0

Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji. Każda obserwacja może obejmować jedną lub większą liczbę konkretnych wartości tzw. cech statystycznych dotyczących jednego konkretnego Więcej ›

Categories

Co to jest kafeteria i jakie są zasady jej budowy?

0

Kafeteria – lista możliwych odpowiedzi na pytanie zamknięte lub półotwarte dołączana w kwestionariuszu do tego pytania. Jedną z najczęściej wykorzystywanych w badaniach społecznych kafeterii jest kafeteria znana jako skala Likerta. Kafeteria może być dysjunktywna – respondent może wtedy wskazać tylko Więcej ›

Charakterystyka komputerowych pakietów statystycznych

0

Funkcje statystyczne w istotnym stopniu wykorzystywane są w różnych programach komputerowych. Przykładem może być tutaj arkusz kalkulacyjny Excel. Wybór arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia prezentacji metod statystycznych jest podyktowany wieloma względami. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych jest coraz powszechniejsza ze względu na ich Więcej ›

Metoda ankietowa w badaniach rynku

0

Pojęcie i rodzaje ankiet Ankieta  to  najczęściej  stosowana  metoda  gromadzenia  informacji (danych pierwotnych)  w badaniach  marketingowych Bezpośrednia Pocztowa Prasowa Opakowaniowa Telefoniczna Audytoryjna Komputerowa       Funkcje kwestionariusza ankiety: Ułatwia prowadzenie wywiadu Sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta Zmusza do zachowania Więcej ›