Istota i rodzaje dyskryminacji cenowej

0

Dyskryminacja cenowa – jest to stosowanie różnych cen dla kolejnych jednostek produktu sprzedawanych danemu odbiorcy. Dyskryminacja cenowa ma miejsce, gdy: – ten sam produkt sprzedawany jest po różnych cenach dla różnych odbiorców – produkty o różnych kosztach wytworzenia sprzedawane są Więcej ›

Categories

Różnice między metodą reprezentacyjną a monograficzną

0

Badanie częściowe (niepełne) obejmuje obserwacją wybrane części populacji generalnej (próbę). Wyniki obserwacji dokonane na próbie mogą być uogólniane na całą populacje. Badanie to jest zalecane w przypadkach gdy: • proces obserwacji związany jest ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem badanego produktu (np. Więcej ›

Instrumenty polityki handlowej

0

Pośrednie instrumenty polityki handlowej to wszelkie przepisy wpływające na przepływ towarów i usług: normy miar i wag, przepisy sanitarne itp. Bezpośrednie instrumenty polityki handlowej: Ograniczające import: • Cła – powodują zwiększenie wpływów do budżetu i ochronę rodzimych producentów. Koszty społeczne Więcej ›

Categories

Rodzaje i uwarunkowania koncepcji marketingu – mix

0

Marketing – Mix to jedna z faz w procesie formułowania strategii marketingowej. Fazy w procesie tworzenia strategii marketingowej: 1. Analiza otoczenia marketingowego 2. Ustalenie celów strategicznych 3. Wybór rynku docelowego 4. Kompozycja Marketingu- Mix 5. Podział i uruchomienie środków Marketing Więcej ›

Categories

Struktura Planu Marketingowego

0

Plan marketingowy jest jedną z części planu biznesu. Proces planowania marketingowego powinien być częścią całościowego planowania gospodarczego przedsiębiorstwa. Istnieją różnorakie metody planowania przyszłości przedsiębiorstw. W planowaniu tradycyjnym wyróżnia się: • Plany długoterminowe • Plany średnioterminowe • Plany krótkoterminowe Plany długoterminowe Więcej ›

Categories

Istota i rodzaje gier strategicznych

0

Istotą teorii gier jest rozwiązanie problemu, dotyczącego sposobu wybrania najkorzystniejszej strategii w danych warunkach. Teoria ta odnosi się do firm działających w konkurencji oligopolistycznej. Firmy te są tutaj traktowane jako gracze, którzy stawiają sobie cele, do których realizacji dążą przyjmując Więcej ›

Categories

Czynniki wpływające na rynkową pozycję przedsiębiorstwa i jej umocnienie

0

Zachowanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku ma charakter zorganizowany i opiera się na analizie sytuacji konkurencyjnej na tym rynku – SWOT. Jest ona podstawą oceny sytuacji rynkowej, obejmującej: – ocenę własnej pozycji – jej silnych i słabych stron; – ocenę konkurentów, Więcej ›

Categories

Czynniki i bariery rozwoju regionalnego

0

Określenie czynników rozwoju jest szczególnie istotne z punktu widzenia polityki regionalnej prowadzonej przez władze publiczne. • Czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność regionu lub zdarzenie mające miejsce w jego granicach, które oddziałuje na zmiany jego stanu, tj. wywierające wpływ na Więcej ›

Categories