Kurs walutowy

a) pojęcie- jest relacją wymienną danej waluty na inną. Jest zatem ceną danej waluty wyrażonej w innej walucie.
b) systemy kursów walutowych-
system kursów sztywnych: kursy walut są ustalane i kształtowane przez Bank Centralny (gdy waluta jest wymieniana zewnętrznie. zalety kursu sztywnego: stabilność i przewidywalność warunków handlu zagranicznego, niskie koszty transakcyjne, kurs jako „kotwica” nominalna
wady kursu sztywnego: potrzeba dużych rezerw, niebezpieczeństwo nadmiernej aprecjacji realnej, groźba kryzysu walutowego, konieczność interwencji sterylizowanej lub niesterylizowanej

płynny (zmienny, czysty) kurs walutowy – system oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży. kursy walut kształtują się pod wpływem podaży i popytu na rynkach międzynarodowych, gdy waluta jest wymieniana zewnętrznie.
Płynny kurs jako automatyczny stabilizator gospodarki pozwalający osiągać jednocześnie równowagę wewnętrzną i zewnętrzną. Są elastycznym narzędziem dostosowującym produkcję do zmian popytu, co pozwala zmniejszyć negatywne zmiany produktu i zatrudnienia. Płynne kursy mogą zapobiegać gwałtownym spekulacjom prowadzącym do kryzysów walutowych w sytuacji, gdy BC nie mają dostatecznie dużych rezerw dla obrony stałego kursu walutowego.

kierowany (ograniczenie płynny, brudny) kurs walut – kursy walut są częściowo zależne od popytu i podaży, a częściowo zdeterminowane przez interwencję Banku Centralnego.

c) czynniki determinujące poziom kursu walutowego
• obroty handlowe
• polityka walutowa rządu
• Polityka banku centralnego (wysokość stóp procentowych)
• Inwestycje zagraniczne: portfelowe i bezpośrednie
• Publikowane okresowo dane makroekonomiczne decydujące o kondycji ekonomicznej danego kraju i waluty (PKB, inflacja, bezrobocie, bilans płatniczy, itd
• Kształt sceny politycznej
• Wypadkowe kursów to nieraz wypadkowe oczekiwań tłumu
• Podaż walut obcych na krajowym rynku walutowym i popyt na te waluty
• Stan bilansu płatniczego i handlowego
• Różnice stóp procentowych a inflacji
• Poziom cen w kraju i zagranicą
• Przepływy kapitałów
• Stopy reglamentacji waluty
• Polityka walutowa i pieniężno kredytowa
• Koniunktura i stan gospodarki w kraju
• Czynniki psychologiczne (optymistyczne lub pesymistyczne prognozy)
• Czynniki spekulacyjne
• Koniunktura i stan gospodarczy krajów, z którymi utrzymywane są stosunki ekonomiczne i finansowe
• Koniunktura i stan gospodarczy kraju
• Występowanie napięć politycznych
• Konflikty regionalne
• Kryzysy finansowe

Najważniejsze determinanty kursu walutowego
• Podaż i popyt na rynku walutowym
• Tempo wzrostu gospodarczego
• Poziom realnej stopy procentowej
• Tempo wzrostu cen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *