Kategorie

Archiwum

Istota i rodzaje dyskryminacji cenowej

0

Dyskryminacja cenowa – jest to stosowanie różnych cen dla kolejnych jednostek produktu sprzedawanych danemu odbiorcy. Dyskryminacja cenowa ma miejsce, gdy: – ten sam produkt sprzedawany jest po różnych cenach dla różnych odbiorców – produkty o różnych kosztach wytworzenia sprzedawane są Więcej ›

Categories

Istota i rodzaje gier strategicznych

0

Istotą teorii gier jest rozwiązanie problemu, dotyczącego sposobu wybrania najkorzystniejszej strategii w danych warunkach. Teoria ta odnosi się do firm działających w konkurencji oligopolistycznej. Firmy te są tutaj traktowane jako gracze, którzy stawiają sobie cele, do których realizacji dążą przyjmując Więcej ›

Categories

Co to są krzywe Engla?

0

Krzywa Engla – to wykorzystywana w ekonomii zależność pomiędzy dochodem konsumenta a ilością konsumowanego przez niego dobra, przy założeniu stałych cen wszystkich towarów oraz innych zmiennych (ceteris paribus). Graficznie krzywą Engla zazwyczaj przedstawia się w układzie współrzędnych kartezjańskich z dochodem Więcej ›

Categories

Czynniki decydujące o optimum producenta i konsumenta

0

Optimum konsumenta jest to punkt, znajdujący się na najwyższej krzywej obojętności możliwej do osiągnięcia przy danych ograniczeniach, w którym konsument maksymalizuje zadowolenie z konsumpcji. Czyli punkt styczności linii budżetowej z tą krzywą obojętności. Czynnikami, które decydują o optimum konsumenta są: Więcej ›

Categories

Duopol i jego modele

0

Duopol – jest to szczególny przypadek oligopolu posiadający następujące cechy: – na rynku działają jedynie dwaj producenci oferujący ten sam produkt – działania jednego producenta są zależne od działań drugiego – współzależności te mogą obejmować procesy wyznaczania wielkości produkcji lub Więcej ›

Categories

Wyjaśnij kategorie MSS i MSTS, uzasadnij dlaczego MSS i MSTS są malejące.

0

Marginalna stopa substytucji (MSS) jest miernikiem efektu substytucyjności dobra X przez dobro Y. Efekt substytucyjności wiąże się z analizą krzywej obojętności, która wskazuje wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr dających konsumentowi jednakowe zadowolenie. Zwiększenie konsumpcji jednego z nich wymaga zatem zmniejszenia Więcej ›

Categories

Etapy produkcji, decyzje producenta w poszczególnych optimach produkcji

0

Etapy produkcji są to zależności między przychodem całkowitym (PC), przychodem przeciętnym (PP) i przychodem marginalnym (PM). Pozwalają one producentowi na określenie czy maksymalizuje zysk, i podjęcie odpowiednich czynności korygujących w przypadku, gdy tego nie robi. (wykres 148). PC informuje o Więcej ›

Categories

Rachunek poprzedzający podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie

0

Koncepcja rachunku opiera się na dwóch zasadach: maksymalizacji efektu i minimalizacji nakładu. Rachunek ekonomiczny: → powinien poprzedzać podjęcie decyzji o sposobie realizacji określonego celu → polega na liczeniu nakładów (kosztów) i efektów różnych alternatyw działania zmierzającego do osiągnięcia celu, przy Więcej ›