Kategorie

Archiwum

Wpływ polityki pieniężnej na poziom dochodu w modelu IS-LM

0

Wykorzystanie modelu IS-LM do pokazania wpływu polityki pieniężnej państwa na kształtowania siędochodu narodowego i stopy procentowej. Ekspansywna polityka pienięzna prowadzi do wzrostu dochodu narodowego i obniżki stopy procentowej. Co dzieje się w gospodarce, jeżeli zwiększa się podaż pieniądza? Natychmiast po Więcej ›

Categories

Polityka budżetowa a monetarna

0

Na politykę budżetową i monetarną można spojrzeć w ujęciu szerszym i węższym: Ujęcie węższe – Cele polityki budżetowej i monetarnej wykazują znaczne różnice; celem polityki fiskalnej jest zapewnienie potrzebnych państwu dochodów, a więc zaspokojenie popytu państwa na pieniądz; celem pieniężnej Więcej ›