Kategorie

Archiwum

Wpływ polityki pieniężnej na poziom dochodu w modelu IS-LM

0

Wykorzystanie modelu IS-LM do pokazania wpływu polityki pieniężnej państwa na kształtowania siędochodu narodowego i stopy procentowej. Ekspansywna polityka pienięzna prowadzi do wzrostu dochodu narodowego i obniżki stopy procentowej. Co dzieje się w gospodarce, jeżeli zwiększa się podaż pieniądza? Natychmiast po Więcej ›

Categories

Polityka budżetowa a monetarna

0

Na politykę budżetową i monetarną można spojrzeć w ujęciu szerszym i węższym: Ujęcie węższe – Cele polityki budżetowej i monetarnej wykazują znaczne różnice; celem polityki fiskalnej jest zapewnienie potrzebnych państwu dochodów, a więc zaspokojenie popytu państwa na pieniądz; celem pieniężnej Więcej ›

Instrumenty polityki pieniężnej – ekspansywnej oraz restrykcyjnej

0

– Stopy procentowe (referencyjna,lombardowa, depozytowa)- stopy procentowe banku centralnego, który określa warunki (stopy procentowe) udzielania kredytów bankom komercyjnym oraz przyjmowania od nich lokat krótkoterminowych. Stopy procentowe banku centralnego wpływają na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, to znaczy rynku, na którym Więcej ›

Categories