Kategorie

Archiwum

Krzywa Philipsa i jej interpretacja

0

W latach czterdziestych A.W. Phillips rozpoczął badania nad relacjami zmian w inflacji i bezrobociu na podstawie analizy danych statystycznych za lata 1861 – 1957 dla Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że istnieje stała relacja między tempem wzrostu płac nominalnych a poziomem Więcej ›

Categories

Wymień różne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania

0

Patologie systemów gospodarczych: a) inflacja – znajduje wyraz we wzroście cen, spowodowana jest nadmiarem pieniądza w obiegu w stosunku do podaży dóbr i usług; b) bezrobocie – jest to niezatrudniona siła robocza. Chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają Więcej ›

Categories

Pojęcie i mierniki inflacji

0

Inflacja jest miarą utraty siły nabywczej pieniądza. Wiąże się z ogólnym wzrostem poziomu cen (nie występuje więc, gdy tylko pewne dobra i usługi drożeją, inne tanieją). Ten ogólny poziom cen jest pewnym przybliżeniem, które możemy traktować jako średnią ważoną cen Więcej ›

Categories

Makroekonomiczne skutki deficytu budżetowego – długu publicznego

0

• efekt wypierania (wypychania) inwestycji i wydatków prywatnych.(wzrost stóp procentowych, utrudnienia dla zaciągania kredytów ogranicza inwestycje prywatne) który polega na tym, że w wyniku zwiększania wydatków budżetowych (zwłaszcza nieprodukcyjnych) następuje ograniczenie możliwości wydatkowych i inwestycyjnych w sektorze prywatnym; • presja Więcej ›

Categories

Źródła powstawania inflacji i jej skutki gospodarcze

0

a) popytowe-neoklasyczne- przyczyna inflacji tkwi w niezrównoważeni popytu. Produkcja nie nadąża za popytem-rosną ceny→ rośnie inflacja Inflację popytową, która jest wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), Więcej ›

Categories