Kategorie

Archiwum

Tabela przepływów międzygałęziowych jako makroekonomiczny model gospodarczy

0

Każda gospodarka narodowa składa się z wielu różnych gałęzi powiązanych ze sobą. Stąd produkty jednych zużywane są jako nakłady u innych, które bez nich w ogóle nie mogłyby prowadzić działalności produkcyjnej. Istnienie przepływów produktów między gałęziami tworzy zapotrzebowanie na analizę Więcej ›

Categories

Kontrasty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne na świecie

0

Kontrasty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne to jeden z bardzo ważnych i ogromnych problemów obecnego świata. Świat charakteryzuje się niesamowita różnorodnością. W różnych jego strefach spotykamy się z odmiennym klimatem, fauną, florą, rasami ludzkimi, religiami itd. Różne są również uwarunkowania i Więcej ›

Model wzrostu gospodarczego według Solowa

0

Do opisu wzrostu gospodarczego służy Solowowi tzw.makroekonomiczna funkcja produkcji: Q = F (L, K, T). Opisuje ona związek ilości zużywanych: pracy L, kapitału K i stanu technologii T, z wielkością produkcji Q. Solow zakłada, że wzrost ilości kapitału na jednego Więcej ›

Categories

Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu według M. Kaleckiego

0

Cykliczność wywołana jest przez wzajemne oddziaływanie na siebie inwestycji, przyrostu zysku i wpływu zmian zasobów kapitału na stopę zysku. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy popytowymi i podażowymi efektami wydatków inwestycyjnych prowadzi w nieuchronny sposób do wahań cyklicznych. To, co się dzieje Więcej ›

Categories

Wymień różne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania

0

Patologie systemów gospodarczych: a) inflacja – znajduje wyraz we wzroście cen, spowodowana jest nadmiarem pieniądza w obiegu w stosunku do podaży dóbr i usług; b) bezrobocie – jest to niezatrudniona siła robocza. Chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają Więcej ›

Categories

Różnica pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki

0

Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki. a) S-I=G-TA+TR – równanie wynikowe G+TR>TA – nierównowaga budżetowa (deficyt) G+TR

Categories