Archiwum

Kategorie

Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu według M. Kaleckiego

0

Cykliczność wywołana jest przez wzajemne oddziaływanie na siebie inwestycji, przyrostu zysku i wpływu zmian zasobów kapitału na stopę zysku. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy popytowymi i podażowymi efektami wydatków inwestycyjnych prowadzi w nieuchronny sposób do wahań cyklicznych. To, co się dzieje Więcej ›

Categories

Etapy produkcji, decyzje producenta w poszczególnych optimach produkcji

0

Etapy produkcji są to zależności między przychodem całkowitym (PC), przychodem przeciętnym (PP) i przychodem marginalnym (PM). Pozwalają one producentowi na określenie czy maksymalizuje zysk, i podjęcie odpowiednich czynności korygujących w przypadku, gdy tego nie robi. (wykres 148). PC informuje o Więcej ›

Categories

Wymień różne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania

0

Patologie systemów gospodarczych: a) inflacja – znajduje wyraz we wzroście cen, spowodowana jest nadmiarem pieniądza w obiegu w stosunku do podaży dóbr i usług; b) bezrobocie – jest to niezatrudniona siła robocza. Chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają Więcej ›

Categories

Systemy informowania kierownictwa wspomagane komputerowo

0

Przedsiębiorstwo jako system ekonomiczny winno mieć cechy i właściwości systemu sprawnego działania. Przez to pojęcie należy rozumieć takie wyodrębnienie podsystemów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, a jednocześnie takie ich powiązania, aby mogły wykonywać czynności i procesy powiązane ze sobą wspólnym celem. System informatyczny Więcej ›

Categories

Metoda ankietowa w badaniach rynku

0

Pojęcie i rodzaje ankiet Ankieta  to  najczęściej  stosowana  metoda  gromadzenia  informacji (danych pierwotnych)  w badaniach  marketingowych Bezpośrednia Pocztowa Prasowa Opakowaniowa Telefoniczna Audytoryjna Komputerowa       Funkcje kwestionariusza ankiety: Ułatwia prowadzenie wywiadu Sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta Zmusza do zachowania Więcej ›

Różnica pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki

0

Zinterpretuj sens różnicy pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami w podziale dochodu według SNA z uwzględnieniem dynamiki struktury podmiotowej gospodarki. a) S-I=G-TA+TR – równanie wynikowe G+TR>TA – nierównowaga budżetowa (deficyt) G+TR

Categories

Elementy określając parametry planów zagospodarowania przestrzennego

0

Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają ściśle przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określają one elementy obligatoryjne, a więc takie, które musi zawierać obowiązkowo każdy plan miejscowy. Zgodnie z art. 15 ust. 2 Więcej ›