Kategorie

Archiwum

Alternatywne potraktowanie zagranicy i amortyzacji w modelu przepływów międzygałęziowych i tego konsekwencje

0

Jeśli „zagranicę” potraktuje się jako odrębną gałąź produkcyjną, to poszerza się I część przepływów o odpowiedni wiersz i kolumnę. W wierszu notuje się to, co „zagranica” sprzedaje (czyli import krajowy), w kolumnie zaś eksport, czyli to, co dana gospodarka sprzedaje Więcej ›

Categories

Rachunek poprzedzający podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie

0

Koncepcja rachunku opiera się na dwóch zasadach: maksymalizacji efektu i minimalizacji nakładu. Rachunek ekonomiczny: → powinien poprzedzać podjęcie decyzji o sposobie realizacji określonego celu → polega na liczeniu nakładów (kosztów) i efektów różnych alternatyw działania zmierzającego do osiągnięcia celu, przy Więcej ›

Morfologia cyklu klasycznego i cyklu wzrostu gospodarczego

0

Morfologia wahań koniunkturalnych określa budowę, kształt oraz formy przejawiania się poszczególnych elementów dynamicznych procesów koniunkturalnych. Cechami morfologicznymi cyklu koniunkturalnego są właściwości charakteryzujące kształtowanie się cykli, ich poszczególnych faz oraz punktów zwrotnych. a) cykl klasyczny- 4 fazy-ożywienia, ekspansji, kryzysu, depresji. Punkty Więcej ›

Categories

Teorie i modele wzrostu gospodarczego

0

Wzrost gospodarczy – złożony proces długofalowej ewolucji, charakteryzujący się zwiększeniem poziomu podstawowych wskaźników gospodarczych i zmianą struktur produkcyjnych. Niezależnie od formy gospodarki, wzrost jest jej ostatecznym celem. Priorytetowa realizacja tego celu stanowi przejaw troski o zaspokojenie potrzeb zarówno indywidualnych, jak Więcej ›

Categories

Pojęcie i mierniki inflacji

0

Inflacja jest miarą utraty siły nabywczej pieniądza. Wiąże się z ogólnym wzrostem poziomu cen (nie występuje więc, gdy tylko pewne dobra i usługi drożeją, inne tanieją). Ten ogólny poziom cen jest pewnym przybliżeniem, które możemy traktować jako średnią ważoną cen Więcej ›

Categories

Makroekonomiczne skutki deficytu budżetowego – długu publicznego

0

• efekt wypierania (wypychania) inwestycji i wydatków prywatnych.(wzrost stóp procentowych, utrudnienia dla zaciągania kredytów ogranicza inwestycje prywatne) który polega na tym, że w wyniku zwiększania wydatków budżetowych (zwłaszcza nieprodukcyjnych) następuje ograniczenie możliwości wydatkowych i inwestycyjnych w sektorze prywatnym; • presja Więcej ›

Categories

Bezrobocie. Mierniki i skutki społeczno gospodarcze

0

a) pojęcie- w kategoriach ekonomicznych bezrobocie przymusowe występuje wtedy, gdy wykwalifikowani pracownicy chcieliby pracować przy istniejących płacach, lecz nie mogą znaleźć zajęcia. Stopa bezrobocia-jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Część osób w wieku produkcyjnym, zdolnych Więcej ›

Categories