Archiwum

Kategorie

Typy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0

Dom jednorodzinny wolnostojący – jest to budynek przeznaczony dla jednej rodziny stojący w pewnej odległości od granicy własnej działki i sąsiadów. Może być parterowy, wielokondygnacyjny, podpiwniczony lub nie, mieć stromy lub płaski dach, garaż wbudowany w bryłę domu, dobudowany lub Więcej ›

Odpowiedzialność prawna w zakresie ochrony środowiska

0

Rodzaje odpowiedzialności prawnej: Karna Cywilna Administracyjna Elementy odpowiedzialności: podmiot  ponoszący odpowiedzialność- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdarzenie lub stan rzeczy (najczęściej wywołany działaniem lub zaniechaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność) podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej np. szkoda w Więcej ›

Planowanie przestrzenne, a gospodarka i polityka przestrzenna

0

Planowanie przestrzenne jest działaniem ciągłym, wspomagającym proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Efektem procesu planowania przestrzennego są określone dokumenty (plany), które na różnym poziomie funkcjonowania władz publicznych pełnią różnorodne funkcje. Celem jest powstanie systemu regulacji i decyzji usprawniający funkcjonowanie gospodarki przestrzennej Więcej ›

Planowanie przestrzenne w gospodarce rynkowej a rozwój gminy

0

Ze względu na funkcje, jakie planowanie przestrzenne spełnia w gospodarce rynkowej, jego minimalny zdefiniowany zakres musi być wpisany w narodowy system regulacji każdej gospodarki. Z tej właśnie przyczyny planowanie przestrzenne wymaga ustawowych rozstrzygnięć w zakresie niektórych treści i procedur jego Więcej ›

Istota i miary ładu przestrzennego

0

Istota: Taka organizacja przestrzenna i sposób funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego, która realizuje kryteria racjonalności społecznej i umożliwia prawidłowe działanie systemu oraz utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska. Uporządkowana różnorodność form i funkcji użytkowania przestrzeni. Pożądany stan zagospodarowania przestrzeni, w którym funkcjonowanie gospodarki i Więcej ›

Akty generalne a akty indywidualne w gospodarce przestrzennej

0

Wg kryterium adresata należy wyróżnić akta: a) Akty generalne(normatywne) – określają one zasady postępowania, np. ” każdy, kto … to… ” Bądź, gdy zaistnieje sytuacja A to ma nastąpić skutek prawny B. Skierowany jest do oznaczonego podmiotu. Np. rozporządzenia( w Więcej ›

Równanie Kaleckiego, jako przykład podażowego modelu wzrostu gospodarczego

0

  I/D – stopa inwestycji (współczynnik kapitałochłonności; koszt; ile kapitału uczestniczy), 1/k – produktywność inwestycji, a – współczynnik zużycia fizycznego czynników wytwórczych (nie amortyzacja), u – usprawnienia techniczno – organizacyjne, Wzrost podażowy – gdy mamy zagwarantowaną podaż (w krajach rozwijających Więcej ›

Categories