Kategorie

Archiwum

Źródła powstawania inflacji i jej skutki gospodarcze

0

a) popytowe-neoklasyczne- przyczyna inflacji tkwi w niezrównoważeni popytu. Produkcja nie nadąża za popytem-rosną ceny→ rośnie inflacja Inflację popytową, która jest wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), Więcej ›

Categories

Infrastruktura techniczna jako uwarunkowanie wzrostu i rozwoju

0

Wzrost gospodarczy- zmiany o charakterze ilościowym ( zmiany wielkości produktu krajowego brutto) Rozwój społeczno- ekonomiczny- kombinacja zmian ilościowych i jakościowych Koncepcja wielkiego pchnięcie (big push) 1959 Rosenstein -Rodan Wzrost zrównoważony (balanced growth) – równomierny rozwój infrastruktury oraz inwestycji bezpośrednio produkcyjnych Więcej ›

Mechanizm powstawania nierównowagi podażowej

0

I. Ceny stałe Nierównowaga podażowa charakteryzuje gospodarkę rynkową i cechuje się stałą nadwyżką podaży nad popytem. Celem przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej jest maksymalizowanie zysku, czyli różnicy między kosztem a uzyskanym utargiem. Gdyby koszty rosły w tym samym tempie, co wzrost Więcej ›

Categories

Omów podstawowe kategorie dochodu narodowego wg SNA (GNP, DNP, NNP, NI, DPI).

0

Miernikami dochodu narodowego, liczonego w cenach rynkowych są : • GNP (Gross National Product – PNB – Produkt Narodowy Brutto) – składa się z dziewięciu elementów : i. amortyzacja i straty – tworzą GNP, gdyż jest to miara brutto, czyli Więcej ›

Categories

Ustrój gospodarczy

0

Ustrój gospodarczy stanowią te reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać gospodarcze czynności. Czynnością gospodarczą jest działanie, którego bezpośrednim rezultatem jest zmiana bądź sytuacji gospodarczej, bądź Więcej ›

Categories