Archiwum

Kategorie

Omów klasyfikację wahań w gospodarce

0

Rodzaje wahań: a) trend; b) cykl; c) wahania periodyczne; d) wahania przypadkowe. Trend (tendencja rozwojowa) to długookresowa dążność danej wielkości do wzrostu lub spadku, pokazująca ogólny poziom zjawiska ze względu na występowanie stałych przyczyn, np. zmiany podaży czynnika pracy, postęp Więcej ›

Categories

Efektywność stylów kierowania

0

Kierownicy w swych oddziaływaniach na pracowników dobierają i stosują  określone techniki kierowania czyli zbiory bodźców. Pozwalają im one na realizację zadań. Kierownicy dążą do powtarzania tych z nich, które okazały się skuteczne i eliminowania tych, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Więcej ›

Categories

Założenia rachunku dochodu narodowego wg SNA i MPS

0

W systemie SNA dochód narodowy określa się jako suma : – wszystkich dochodów uzyskanych przez właścicieli różnych czynników wytwórczych, – wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym roku, – konsumpcji i inwestycji krajowych i zagranicznych. Założenia rachunku dochodu narodowego według Więcej ›

Categories

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

0

Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa można dokonać analizując sprawozdania finansowe jednostki. Służy do tego analiza wskaźnikowa. Jest szybką i efektywną metodą wglądu w operacje gospodarcze i finansowe firmy (zaleta); ograniczeniem jest fakt, że bazuje wyłącznie na przeszłości firmy (wada). Analiza płynności Więcej ›

Categories

Model optymalizacji decyzji mikroekonomicznych

0

Optymalizacja decyzji jest to poszukiwanie wariantu rozwiązania, które maksymalizuje lub minimalizuje określoną funkcję celu na podstawie wybranego kryterium. By zbadać sposób podejmowania decyzji przez podmioty mikroekonomiczne w warunkach rynkowych zbudowano model oparty na następujących założeniach: podmioty mikroekonomiczne, tj. gospodarstwa domowe Więcej ›

Categories

Statyczne i dynamiczne skutki liberalizacji handlu międzynarodowego

0

Dynamiczne: Ich pojawienie się związane jest z reakcją i dostosowywaniem się firm, rządów i siły roboczej do nowej sytuacji rynkowej, będącej następstwem utworzenia unii celnej. Konsekwencje tych procesów uwidaczniają się w stopie wzrostu PKB, na poziom której wpływ mają następujące Więcej ›

Categories

Zadania samorządu terytorialnego na poziomie gmin, powiatów i województw

0

zadania gminy: Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny, Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, Lokalny transport drogowy, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Komunalne budownictwo mieszkaniowe, Więcej ›