Archiwum

Kategorie

Hipoteza konwergencji gospodarczej

0

Kraje nisko rozwinięte mogą osiągnąć wysokie tempo wzrostu gosp. (wyższe niż KWR). Po jakimś czasie (lata) KSR dogonią KWR. Przypadki potwierdzenia konwergencji dla krajów podobnych(w ramach k.europejskich)np. Irlandia- przekroczenie średniej UE, nieudało się np.Hiszpani, Portugalii aż tak dogonić reszty krajów Więcej ›

Categories

Co to są krzywe Engla?

0

Krzywa Engla – to wykorzystywana w ekonomii zależność pomiędzy dochodem konsumenta a ilością konsumowanego przez niego dobra, przy założeniu stałych cen wszystkich towarów oraz innych zmiennych (ceteris paribus). Graficznie krzywą Engla zazwyczaj przedstawia się w układzie współrzędnych kartezjańskich z dochodem Więcej ›

Categories

Klasyfikacji zjawisk finansowych i przepływy finansowe

0

Wyjaśnij pojęcie finansów. Dokonaj klasyfikacji zjawisk finansowych według kryterium przedmiotowego. Omów przepływy finansowe między sektorem publicznym a gospodarstwem domowym. Finanse publiczne – proces gromadzenia i wydatkowania środków finansowych przez podmioty sektora publicznego na określone cele Klasyfikacja zjawisk znajduje się w Więcej ›

Analiza portfelowa w inwestycjach finansowych

0

Przy podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży papierów wartościowych inwestorzy stosują różne techniki analityczne pomocne do wypracowania własnej strategii. Jedną z nich jest analiza portfelowa prowadząca do budowy optymalnego zestawu (portfela) rodzajów i liczb papierów wartościowych dobranych pod kątem uzyskania Więcej ›

Weryfikacja merytoryczna i statystyczna modeli ekonometrycznych

0

Weryfikacja modelu ma na celu stwierdzenie, czy model dobrze opisuje badane zjawisko. Minimalny zestaw postulatów pod adresem modelu ekonometrycznego jest następujący: 1. model ekonometryczny nie może budzić zastrzeżeń merytorycznych, 2. model powinien być bardzo dobrze dopasowany do danych empirycznych, 3. Więcej ›

Categories

Pochodzenie i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

0

Kapitał w przedsiębiorstwie może pochodzić jedynie z dwóch źródeł: może być to kapitał własny lub kapitał obcy. Z każdym rodzajem kapitału wiąże się koszt, który można rozpatrywać również jako stopę zwrotu tego kapitału dla inwestorów. Zagadnienie kosztu kapitału jest ważne Więcej ›

Dochody nominalne i realne. Mierniki zróżnicowania dochodów

0

PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w I okresie, gdy produkowano wchodzące w skład PNB dobra i usługi. Jeśli w dwóch kolejnych latach w gospodarce wytworzono tę samą ilość dóbr i usług, ale Więcej ›

Categories

Przestrzeń publiczna w urbanistyce

0

obiekty użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne stanowią formy, które w przeważającej mierze tworzą tożsamość miasta najsilniej wpływają na obraz miasta i decydują o jego niepowtarzalności Jakość przestrzeni publicznej stanowi nieodmiennie jeden z priorytetów rozwoju prowadzących do sukcesu ekonomicznego Obecnie obserwujemy Więcej ›