Kategorie

Archiwum

Dochody nominalne i realne. Mierniki zróżnicowania dochodów

0

PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w I okresie, gdy produkowano wchodzące w skład PNB dobra i usługi. Jeśli w dwóch kolejnych latach w gospodarce wytworzono tę samą ilość dóbr i usług, ale Więcej ›

Categories

Struktura dochodów podmiotów gospodarczych w tabeli pieniężnych przepływów międzygałęziowych

0

Dochód wytworzony znajduje się w III części tabeli przepływów. Dotyczy ona nie tylko przedsiębiorstw (gałęzi), ale także dochodów banków. Poszczególne gałęzie wytwarzają go, a podział strukturalny to elementy produkcji czystej brutto, więc: płace, akumulacja i amortyzacja (gdy mówimy o dochodzie Więcej ›

Categories

Klasyfikacja typów bezrobocia

0

Najczęściej spotykanym w literaturze jest podział bezrobocia na : 1. bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi oraz 2. bezrobocie wynikające z nadwyżki całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą Pierwszy typ może występować zarówno w warunkach równowagi jak Więcej ›

Categories

Czynniki determinujące wahania cykliczne w wybranych teoriach cykli koniunkturalnych

0

a) teorie egzogeniczne: Teorie egzogeniczne szukają przyczyn sprawczych cykli koniunkturalnych w zewnętrznych czynnikach w stosunku do danego systemu gospodarczego. czynniki pozagospodarcze. • rolnicza teoria cyklu koniunkturalnego- fluktuacje gospodarcze wiązała wyłącznie z rolnictwem i jego wrażliwością na zmiany pogody- brak opadu Więcej ›

Categories

Teorie cyklu koniunkturalnego

1

Cykl koniunkturalny – okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Wyróżnia się z reguły cztery fazy cyklu: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit. Faza kryzysu- charakteryzuje się nadprodukcją, czyli przewagą podaży w porównaniu z efektywnym popytem. Powoduje to spadek wielkości gospodarczych, przy czym Więcej ›

Categories

Bilans płatniczy w kształtowaniu stosunków zagranicą

0

BILANS PŁATNICZY: Jest to usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych w określonym czasie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Wyraża strukturę i poziom obrotów płatniczych zagranicą. Wyraża stopień otwarcia gospodarczego wobec danego kraju z gospodarką światową. Bilans płatniczy wyraża więzi gospodarcze, jakie dany Więcej ›

Categories

Rola banku centralnego

0

Bank Centralny jest to bank, który pełni dwie funkcje: banku państwa i banku banków komercyjnych. Podział ten jest konfliktogenny (szczególnie w systemach transformowanych). Zadania: a) sterowanie emisją pieniądza, b) kredytowanie innych banków, c) utrzymywanie kursu waluty narodowej w określonych granicach, Więcej ›

Categories

Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

0

Część I tabeli określa popyt pośredni zgłaszany przez gałęzie gospodarki. Strumienie popytu pośredniego zostały przedstawione w wierszach. Analizując poszczególne wiersze widzimy, jak na etapie popytu pośredniego produkcja danej gałęzi została rozdysponowana między poszczególne gałęzie. Należy zauważyć, że dana gałąź dostarcza Więcej ›

Categories