Wpływ polityki pieniężnej na poziom dochodu w modelu IS-LM

Wykorzystanie modelu IS-LM do pokazania wpływu polityki pieniężnej państwa na kształtowania siędochodu narodowego i stopy procentowej. Ekspansywna polityka pienięzna prowadzi do wzrostu dochodu narodowego i obniżki stopy procentowej.
Co dzieje się w gospodarce, jeżeli zwiększa się podaż pieniądza?
Natychmiast po takiej operacji podaż pieniądza przewyższa popyt. To z kolei powoduje obniżenie stopy procentowej i wzrost popytu na pieniądz. Niższa stopa procentowa stymuluje inwestycje i eksport netto, a to zwiększa PKB dzięki efektowi mnożnikowemu. Czyli, PKB zwiększa się, a stopa procentowa spada.
Czynniki wpływające na zmianę położenia krzywej IS:
– obniżka / wzrost stopy podatkowej przesuwa krzywą IS w prawo / w lewo;
– obniżka / wzrost podatków autonomicznych T0 przesuwa IS w prawo / w lewo;
– wzrost / spadek relacji C/S przesuwa IS w prawo / w lewo;
– wzrost / spadek wydatków konsumpcyjnych autonomicznych C0 przesuwa IS w prawo / w lewo;
Polityka monetarna w modelu ISLM – opisuje ona zmiany Y oraz i następujące na skutek
zmiany realnej podaży pieniądza. Głównym mechanizmem służącym do prowadzenia tej
polityki są operacje otwartego rynku opisane w skrypcie o systemie bankowym.

Zrzut ekranu 2013-08-8 o 18.47.59

Wzrost podaży pieniądza powoduje przesuniecie LM w dół, a tym samym spadek i oraz zwiększenie Y. Im bardziej stroma LM, tym większa zmiana Y i tym mniejsza zmiana i.(widać to na równaniu popytu na L)

Mechanizm transmisyjny – pokazuje on, w jaki sposób zmiana polityki monetarnej wpływa na
zagregowany popyt i tym samym na poziom Y. Pierwszym krokiem jest zmiana wysokości
stóp procentowych na skutek zmiany realnej podaży pieniądza, drugim zaś zmiana
zagregowanego popytu na skutek zmiany stóp procentowych.
Istnieją 2 skrajne przypadki opisujące skuteczność polityki monetarnej pod względem jej
wpływu na wzrost gospodarczy:
• pułapka płynności – jeżeli ludzie są skłonni do trzymania każdej ilości pieniędzy przy danej stopie procentowej (np. gdy i = 0%), niezależnie od wielkości podaży
pieniądza, to wtedy krzywa LM jest płaska, z zmiana wielkości M/P nie powoduje
zmiany jej położenia. W tym przypadku polityka monetarna nie wpływa na zmiany i
oraz Y.
• przypadek klasyczny – jeżeli popyt na pieniądz jest zupełnie niewrażliwy na
wysokość stopy procentowej, to wtedy krzywa LM jest pionowa. Oznacza to, że
polityka monetarna jest w tym przypadku maksymalnie skuteczna, jeśli chodzi o
zmianę Y, natomiast nie ma wpływu na zmianę i.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *