Źródła informacji o zjawiskach rynkowych

Źródła wtórne:
To są dane lub zbiory danych na ogół przetworzone, które są wynikiem badań i pomiarów przeprowadzonych wcześniej do określonych celów innych od celów naszego badania. Przygotowane w celach nie spełnienia naszych oczekiwań.
Zalety:
1. Dane można uzyskać bardzo szybko, zwłaszcza dane wewnętrzne firmy oraz dane publikowane w massmediach
2. Zbieranie danych w większości przypadków jest tanie
3. Zwykle można porównać dane z kilku źródeł, spojrzeć na problem z punktu widzenia różnych osób i organizacji
4. Organizacje publikujące dane (np. GUS, instytucje rządowe) mają dostęp do źródeł często niedostępnych dal firmy prowadzącej badanie
5. Dane zebrane przez niezależne od siebie instytucje cechujące wysoki prawdopodobieństwo, iż są one wiarygodne.

Wady:
1. Dostępne dane nie zawsze odpowiadają celowi badania ze względu na ich niepełność, ogólnikowy charakter itp.
2. Dane mogą być nieaktualne, przestarzałe
3. Metody zbierania danych mogą być nieznane (wielkość próby, zasięg czasowy, zakres przestrzenny)
4. Dane mogą być niepełne, nie zawsze wszystkie informacje, odkrycia, wnioski są udostępniane, publikowane
5. Dane pochodzące z różnych źródeł mogą być sprzeczne
6. Z uwagi na fakt, iż wielu badań nie powtarza się, wartość (jakość) zebranych danych nie zawsze jest potwierdzona (udowodniona)
7. Nie zawsze wszystkie odkrycia, wnioski są udostępniane prze autorów, wydawcę

Źródła pierwotne – osoby, rzeczy lub zjawiska, do których należy bezpośrednio lub pośrednio dotrzeć, nawiązać kontakt w celu otrzymania potrzebnych danych. Dane ze źródeł pierwotnych nie są rezultatem żadnego wcześniejszego postępowania badawczego. To my docieramy do źródła i dokonujemy pomiarów.

Zalety:
1. Dane są zbierane w ściśle określonym celu mającym rozwiązać konkretny problem.
2. Uzyskane tą drogą informacje są aktualne.
3. Metody zbierania danych są ustalane i kontrolowane przez firmę prowadzącą badanie (zleceniodawcę).
4. Wszelkie odkrycia, wnioski firma prowadząca badanie może zachować tylko dla siebie, ukrywając ważne informacje przed konkurentami.
5. Nie występują sprzeczności pomiędzy danymi z różnych źródeł.
6. Można dowolnie określić stopień dokładności, który mają zapewnić dane (możliwość popełnienia błędu).
7. Gdy dane wtórne nie pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie ważne pytania, to wówczas zbieranie i analiza danych pierwotnych jest jedynym sposobem uzyskania potrzebnych informacji.

Wady:
1. Zbieranie danych jest w wielu przypadkach czasochłonne.
2. Koszty uzyskania danych są przeważnie bardzo wysokie.
3. Punkt widzenia badacza (analityka) może być wypaczony (zniekształcony).
4. Pewnych danych nie można uzyskać (gdy są np. utajnione).
5. Firma może nie być w stanie dotrzeć do źródeł danych pierwotnych.

Źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych
Podstawą wszelkich badań marketingowych są źródła danych, z których można czerpać informacje o interesujących nas faktach i zdarzeniach.

Klasyfikacja źródeł informacji
Źródła informacji wykorzystywane w badaniach marketingowych:
1. Źródła wewnętrzne zalety : łatwy dostęp , ciągły dostęp, nie ponosimy kosztów pozyskania
a) wtórne
b) pierwotne
2. Źródła zewnętrzne: dostępność wymaga ponoszenia nakładów finansowych, nie wszystko możemy kupić
a) Krajowe niższe koszty
– wtórne
– pierwotne
b) Zagraniczne wyższe koszty
– wtórne należy z nich korzystać w pierwszej kolejności – mają najwyższy priorytet w badaniach marketingowych
– pierwotne ostateczność, gdy wtórne nas nie zadowolą

Źródła wtórne:
To są dane lub zbiory danych na ogół przetworzone, które są wynikiem badań i pomiarów przeprowadzonych wcześniej do określonych celów innych od celów naszego badania. Przygotowane w celach nie spełnienia naszych oczekiwań.

Źródła pierwotne:
To osoby, rzeczy lub zjawiska, do których należy bezpośrednio lub pośrednio dotrzeć, nawiązać kontakt w celu otrzymania potrzebnych danych. Dane ze źródeł pierwotnych nie są rezultatem żadnego wcześniejszego rezultatu badawczego. To my docieramy do źródła i dokonujemy pomiaru (ilościowego lub jakościowego).
Pozyskujemy surowy materiał i jesteśmy pierwszymi, którzy go obrabiają.

Źródła wtórne (KOLOKWIUM)
Zalety:
1. Dane można uzyskać bardzo szybko, zwłaszcza dane wewnętrzne firmy oraz dane publikowane w massmediach
2. Zbieranie danych w większości przypadków jest tanie
3. Zwykle można porównać dane z kilku źródeł, spojrzeć na problem z punktu widzenia różnych osób i organizacji
4. Organizacje publikujące dane (np. GUS, instytucje rządowe) mają dostęp do źródeł często niedostępnych dal firmy prowadzącej badanie
5. Dane zebrane przez niezależne od siebie instytucje cechujące wysoki prawdopodobieństwo, iż są one wiarygodne.

Wady:
1. Dostępne dane nie zawsze odpowiadają celowi badania ze względu na ich niepełność, ogólnikowy charakter itp.
2. Dane mogą być nieaktualne, przestarzałe
3. Metody zbierania danych mogą być nieznane (wielkość próby, zasięg czasowy, zakres przestrzenny)
4. Dane mogą być niepełne, nie zawsze wszystkie informacje, odkrycia, wnioski są udostępniane, publikowane
5. Dane pochodzące z różnych źródeł mogą być sprzeczne
6. Z uwagi na fakt, iż wielu badań nie powtarza się, wartość (jakość) zebranych danych nie zawsze jest potwierdzona (udowodniona)
Kryteria oceny informacji pozyskiwanych ze źródeł wtórnych
1. Dostępność
2. Dokładność wiąże się z naszą wiarygodnością
3. Aktualność
4. Odpowiedniość (trafność) doboru (na ile są nam przydatne – stopień przydatności)
5. Porównywalność
6. Zastosowana metoda pomiaru

Przykłady źródeł wtórnych wewnętrznych
1. Komórki sztabowe zarządu firmy
– raporty – roczny raport z działalności firmy, roczne sprawozdania finansowe
– sprawozdania i protokoły – posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, odpraw kierowniczych, sprawozdania i wnioski pokontrolne…)
– dokumenty planistyczne – strategie i plany działania firmy, biznes plany, programy rozwoju, plany inwestycyjne, analizy techniczno-ekonomiczne projektów inwestycyjnych…
2. Komórki sprzedaży i marketingu
– raporty na temat wielkości, dynamiki i struktury sprzedaży (grup asortymentowych, poszczególnych produktów)
– dokumenty planistyczne (strategie i plany marketingowe – byłe i aktualne)
– sprawozdania i protokoły z kontroli (placówek handlowych, hurtowni, placówek serwisowych)
– sprawozdania z negocjacji z klientami
– korespondencja handlowa (Zapytania ofertowe i odpowiedzi na nie, korespondencja z nabywcami, dokumentacja dotycząca reklamacji i kontaktów posprzedażowych)
– wykazy klientów (listy adresów klientów aktualnych i utraconych, kartoteki stałych klientów)
– raporty i informacje z wcześniej przeprowadzonych badań i analiz rynku
3. Służby księgowe i ekonomiczne firmy
– dokumenty księgowe (bilans i rachunek wyników, sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dokumentacja techniczno-ekonomiczna i składników majątku firmy, księgi i kartoteki i inwentarze majątku firmy, rozliczenia podatkowe, noty kredytowe, faktury sprzedażowe, analiza zdolności kredytowej, kwity kasowe)
4. Inne komórki …

Przykłady źródeł wtórnych zewnętrznych
– roczniki, informacje i opracowania GUS
– Statystyki i opracowania rządowe, samorządowe, branżowe, instytucji gospodarczych, organizacji, zrzeszeń
– Prace naukowe (publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych)
– Publikacje w massmediach (w tym prasa codzienna, czasopisma fachowe)
– Katalogi (adresowe, wystawiennicze, itp.), prospekty
– Raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych
– Bazy danych (banki danych) – komercyjne i niekomercyjne (np., REGON)

Źródła pierwotne – osoby, rzeczy lub zjawiska, do których należy bezpośrednio lub pośrednio dotrzeć, nawiązać kontakt w celu otrzymania potrzebnych danych. Dane ze źródeł pierwotnych nie są rezultatem żadnego wcześniejszego postępowania badawczego. To my docieramy do źródła i dokonujemy pomiarów.

Zalety:
1. Dane są zbierane w ściśle określonym celu mającym rozwiązać konkretny problem.
2. Uzyskane tą drogą informacje są aktualne.
3. Metody zbierania danych są ustalane i kontrolowane przez firmę prowadzącą badanie (zleceniodawcę).
4. Wszelkie odkrycia, wnioski firma prowadząca badanie może zachować tylko dla siebie, ukrywając ważne informacje przed konkurentami.
5. Nie występują sprzeczności pomiędzy danymi z różnych źródeł.
6. Można dowolnie określić stopień dokładności, który mają zapewnić dane (możliwość popełnienia błędu).
7. Gdy dane wtórne nie pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie ważne pytania, to wówczas zbieranie i analiza danych pierwotnych jest jedynym sposobem uzyskania potrzebnych informacji.

Wady:
1. Zbieranie danych jest w wielu przypadkach czasochłonne.
2. Koszty uzyskania danych są przeważnie bardzo wysokie.
3. Punkt widzenia badacza (analityka) może być wypaczony (zniekształcony).
4. Pewnych danych nie można uzyskać (gdy są np. utajnione).
5. Firma może nie być w stanie dotrzeć do źródeł danych pierwotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *