Kategorie

Archiwum

Równanie Kaleckiego, jako przykład podażowego modelu wzrostu gospodarczego

0

  I/D – stopa inwestycji (współczynnik kapitałochłonności; koszt; ile kapitału uczestniczy), 1/k – produktywność inwestycji, a – współczynnik zużycia fizycznego czynników wytwórczych (nie amortyzacja), u – usprawnienia techniczno – organizacyjne, Wzrost podażowy – gdy mamy zagwarantowaną podaż (w krajach rozwijających Więcej ›

Categories

Model wzrostu gospodarczego według Solowa

0

Do opisu wzrostu gospodarczego służy Solowowi tzw.makroekonomiczna funkcja produkcji: Q = F (L, K, T). Opisuje ona związek ilości zużywanych: pracy L, kapitału K i stanu technologii T, z wielkością produkcji Q. Solow zakłada, że wzrost ilości kapitału na jednego Więcej ›

Categories

Wymień różne patologie w różnych systemach gospodarczych oraz zachodzące interakcje w sposobach ich zwalczania

0

Patologie systemów gospodarczych: a) inflacja – znajduje wyraz we wzroście cen, spowodowana jest nadmiarem pieniądza w obiegu w stosunku do podaży dóbr i usług; b) bezrobocie – jest to niezatrudniona siła robocza. Chęć podjęcia pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają Więcej ›

Categories

Morfologia cyklu klasycznego i cyklu wzrostu gospodarczego

0

Morfologia wahań koniunkturalnych określa budowę, kształt oraz formy przejawiania się poszczególnych elementów dynamicznych procesów koniunkturalnych. Cechami morfologicznymi cyklu koniunkturalnego są właściwości charakteryzujące kształtowanie się cykli, ich poszczególnych faz oraz punktów zwrotnych. a) cykl klasyczny- 4 fazy-ożywienia, ekspansji, kryzysu, depresji. Punkty Więcej ›

Categories

Teorie i modele wzrostu gospodarczego

0

Wzrost gospodarczy – złożony proces długofalowej ewolucji, charakteryzujący się zwiększeniem poziomu podstawowych wskaźników gospodarczych i zmianą struktur produkcyjnych. Niezależnie od formy gospodarki, wzrost jest jej ostatecznym celem. Priorytetowa realizacja tego celu stanowi przejaw troski o zaspokojenie potrzeb zarówno indywidualnych, jak Więcej ›

Categories

Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi

0

Czynniki wzrostu gospodarczego: • ziemia, • praca, • kapitał, • surowce, • postęp techniczny, • wynalazki, • badania i rozwój. Ilościowe czynniki wzrostu to czynniki wywołujące wzrost krótkookresowy. Polega to na tym, że wzrost wywołuje ilościowa zmiana występująca w zatrudnieniu, Więcej ›

Categories