Kategorie

Archiwum

Polityka budżetowa a monetarna

0

Na politykę budżetową i monetarną można spojrzeć w ujęciu szerszym i węższym: Ujęcie węższe – Cele polityki budżetowej i monetarnej wykazują znaczne różnice; celem polityki fiskalnej jest zapewnienie potrzebnych państwu dochodów, a więc zaspokojenie popytu państwa na pieniądz; celem pieniężnej Więcej ›

Rola banku centralnego

0

Bank Centralny jest to bank, który pełni dwie funkcje: banku państwa i banku banków komercyjnych. Podział ten jest konfliktogenny (szczególnie w systemach transformowanych). Zadania: a) sterowanie emisją pieniądza, b) kredytowanie innych banków, c) utrzymywanie kursu waluty narodowej w określonych granicach, Więcej ›

Categories

Instrumenty polityki pieniężnej – ekspansywnej oraz restrykcyjnej

0

– Stopy procentowe (referencyjna,lombardowa, depozytowa)- stopy procentowe banku centralnego, który określa warunki (stopy procentowe) udzielania kredytów bankom komercyjnym oraz przyjmowania od nich lokat krótkoterminowych. Stopy procentowe banku centralnego wpływają na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, to znaczy rynku, na którym Więcej ›

Categories