Różnice między metodą reprezentacyjną a monograficzną

Badanie częściowe (niepełne) obejmuje obserwacją wybrane części populacji generalnej (próbę). Wyniki obserwacji dokonane na próbie mogą być uogólniane na całą populacje.
Badanie to jest zalecane w przypadkach gdy:
• proces obserwacji związany jest ze zniszczeniem bądź uszkodzeniem badanego produktu (np. crash testy ),
• badana zbiorowość jest zbyt liczna, proces badania byłby czasochłonny i kosztowny (np. badanie preferencji politycznej mieszkańców Polski).
Wyróżnia się następujące metody (rodzaje) badań częściowych:
• metoda reprezentacyjna
• metoda monograficzna
• metoda ankietowa
Badanie reprezentacyjne
Badanie reprezentacyjne polega na obserwacji grupy jednostek wybranej z populacji generalnej. Próba ta powinna być reprezentacyjna dla całej populacji, czyli musi spełniać dwa warunki: musi być stosunkowo liczna, oraz dobrana w sposób losowy. Losowanie jednostek do próby musi być takie, aby rezultaty badania mogły być przeniesione na całą populacje. W ten sposób badana jest m.in. kontrola jakości produktów, warunki mieszkaniowe, wstępna ocena plonów w rolnictwie.
Badanie monograficzne
Badanie monograficzne sprowadza się do wszechstronnego opisu i szczegółowej analizie wybranej (zwykle wybór jest celowy) jednostki lub niewielkiej grupy jednostek badanej zbiorowości statystycznej. Obserwacja umożliwia dokładne poznanie cech przedmiotu badania w formie ilościowej i jakościowej. Metoda monograficzna używane jest do badania m.in. rozwoju społecznego krajów, miast, wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *