Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

Rodzaje spółek:

 • Cywilne (spółki prawa cywilnego)
 • Handlowe (spółki prawa handlowego):
  • Osobowe (jawna i komandytowa)
  • Kapitałowe (akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością)

Różnice między sp. osobowymi i kapitałowymi:

 • Kapitałowe wyposażone są w osobowość prawną, osobowe nie.
 • Struktura organizacyjna sp. kapitałowej jest w pewnym stopniu określana przepisami kodeksu handlowego i swoboda wspólników w jej kształtowaniu jest ograniczona. Spółka osobowa może mieć dowolną strukturę organizacyjną.
 • Majątek spółki w sp. kapitałowej stanowi własność spółki. W sp. osobowej majątek jest współwłasnością wspólników.
 • W sp. kapitałowych konieczne jest zgromadzenie przez wspólników i wniesienie do spółki kapitału w oznaczonej wysokości. W sp. osobowych wysokość kapitału jest dowolna.
 • Prowadzenie spraw spółki w sp. kapitałowych należy do organów spółki, przede wszystkim zarządu. W sp. osobowych prowadzenie spraw spółki należy bezpośrednio do wspólników.
 • Reprezentowanie spółki w stosunkach z innymi podmiotami prawa w sp. kapitałowych należy do zarządu spółki. W sp. osobowych spółkę reprezentują wspólnicy.
 • Skład osobowy w sp. kapitałowych ma drugorzędne znaczenie, a do istotnych cech tych spółek należy jego płynność. W sp. osobowych skład wspólników odgrywa istotną rolę i jest w zasadzie trwały.
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki kapitałowej ponosi jedynie spółka. W sp. osobowych za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy.

Spółka CYWILNA

 • Prawna forma współdziałania osób fizycznych lub prawnych w działalności gospodarczej
 • Zawiązana dla realizacji celów gospodarczych
 • Na czas oznaczony lub nie
 • Obowiązkowe wkłady wspólników (pieniężne, rzeczowe lub prawne)
 • Majątek jest współwłasnością wspólników
 • Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania (wspólnik odpowiada zarówno wspólnym majątkiem spółki i swoim własnym)

Spółka JAWNA

 • Nie jest osobą prawną
 • Wkład nieobowiązkowy, ale umowa zwykle przewiduje
 • Majątek jest współwłasnością właścicieli (współwłasność łączna)
 • Odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem wspólników

Spółka KOMANDYTOWA

 • Nie ma osobowości prawnej
 • Wymaga aktu notarialnego pod rygorem nieważności
 • Komandytariusze – bierni wspólnicy
 • Komplementariusze – aktywni członkowie spółki – wyłącznie oni kierują sprawami spółki

Sp. z .o.o.

S.A.

Osobowość prawna

Posiada Posiada

Działalność

Wyłącznie gospodarcza Nie tylko gospodarcza

Utworzenie

Umowa spółki zawarta przez wspólników, lub akt założycielski gdy zakłada jedna osoba Założenie łączne – utworzenie przez samych założycieli (>=3 osoby), podpisanie statutu, notariusz, powołanie władz;

Założenie sukcesywne – ustalenie i podpisanie statutu przez założycieli, otwarcie zapisów na akcje (termin subskrypcji<=3 miesiące), wybór władz

Władze

Zgromadzenie wspólników, Zarząd spółki, Rada Nadzorcza Walne zgromadzenie, Zarząd spółki, Rada Nadzorcza

Odpowiedzialność za zobowiązania

Całym majątkiem spółki, solidarnie

Kapitał

Kapitał zakładowy>4000 zł Kapitał akcyjny>=100000 zł

Jeden udział w spółce

>=50 zł, tylko imienne Wartość nominalna akcji >= 1 zł, imienne i na okaziciela

Rada Nadzorcza

Obowiązkowa, gdy kapitał zakładowy> 25000 zł, lub gdy jest więcej niż 50 wspólników;

Liczba członków Rady>=3, na 1 rok

Obowiązkowa, gdy kapitał akcyjny> 500000 zł, liczba członków>= 5 osób, członkowie pierwszej rady powoływani są na 1 rok, następni na max 3 lata

Zarząd

>= 1, wybierany przez zgromadzenie wspólników, zwykle na 1 rok, reprezentuje na zewnątrz >= 1, pierwszy zarząd do 2 lat, następne do 3 lat, reprezentuje S.A. na zewnątrz

Likwidacja

Następuje z chwilą wykreślenia z rejestru handlowego, przeprowadzana przez likwidatorów (zazwyczaj członkowie ostatniego zarządu), może nastąpić na żądanie wspólnika
 1. z przyczyn przewidzianych w statucie
 2. uchwałą walnego zgromadzenia
 3. ogłoszeniem upadłości
 4. inne przyczyny przewidziane przepisami

 

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE

 • osoba prawna
 • jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym
 • tworzone przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, NBP i banki państwowe
 • organy: Ogólne zebranie pracowników, rada pracownicza, dyrektor powoływany przez radę pracowniczą na 5 lat lub czas nieokreślony
 • nadzór nad PP sprawuje organ założycielski

SPÓŁDZIELNIE

 • co najmniej 10 członków
 • osoba prawna typu zrzeszeniowego
 • nie tylko działalność gospodarcza

FUNDACJE

Instytucja wyposażona w pewien majątek przeznaczony (zależnie od woli założyciela fundacji – fundatora) – na określony cel i trwale z tym celem związany. Fundacja ma osobowość prawną. Wydzielenie majątku i przeznaczenie go na cele fundacji ma charakter trwały, tzn. fundator nie może w przyszłości tego majątku wycofać, ani nim dysponować.

 

Najnowsze wiadomości

Wchodzący z życie 1 stycznia 2001 kodeks handlowy wprowadza poprawki do starego.

Wprowadza dwa nowe rodzaje spółek: partnerską i komandytowo – akcyjną. Właściciele tej drugiej będą mieli pełne prawo do uczestniczenia w obrocie publicznym, czyli do wprowadzenia akcji na giełdę papierów wartościowych. Obecnie przywilej taki miały jedynie spółki akcyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami współudziałowcom spółek osobowych w razie potrzeby łatwiej będzie pożegnać się ze wspólnikami. Na opuszczenie spółki przez jednego z partnerów nie będzie wymagana zgoda pozostałych.

Istotną zmianą dotyczącą spółek osobowych jest wprowadzenie w pierwszej kolejności subsydiarnej odpowiedzialności wspólników w stosunku do wierzycieli spółki. Do tej pory ich odpowiedzialność była automatycznie solidarna. Oznacza to, że długi np. spółki jawnej, pokrywane były z całego majątku wspólników. Od nowego roku będzie podobnie, ale dopiero w przypadku, kiedy okaże się, że na opłacenie długów spółki nie wystarczy jej majątek.

Zgodnie z art. 623 nowego kodeksu, właściciele spółek handlowych zarejestrowanych przed 1 stycznia 2000 będą mieli trzy lata na dostosowanie swoich aktów założycielskich oraz statutów do obowiązujących przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *