Metoda ankietowa w badaniach rynku

Pojęcie i rodzaje ankiet

Ankieta  to  najczęściej  stosowana  metoda  gromadzenia  informacji (danych pierwotnych)  w badaniach  marketingowych

Bezpośrednia Pocztowa Prasowa
Opakowaniowa Telefoniczna Audytoryjna
Komputerowa    

 

Funkcje kwestionariusza ankiety:

  • Ułatwia prowadzenie wywiadu
  • Sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta
  • Zmusza do zachowania dyscypliny (kompleksowość i kolejność pytań)
  • Wspomaga pamięć
  • Ułatwia pracę ankietera
  • Upraszcza zapisywanie i skanowanie danych

 

Zasady konstrukcji pytań w ankiecie

1) wykorzystanie metody „burzy mózgów”

2) redukcja pytań, analiza ich niezbędności

(wyjątki: pytania neutralne, pytania kontrolne, ukrycie celu badań)

3) układ pytań:

(kolejność pytań od ogółu od szczegółu – brak pytań trudnych na początku)

4) cechy pytań:

(możliwie krótkie, jednoznaczne

umożliwiające skoncentrowanie się na danym zagadnieniu

eliminacja pytań sugerujących odpowiedzi)

5) przeprowadzenie badań próbnych (pilotażowych)

(eliminacja błędnych pytań, trudnych wyrazów)

 

Rodzaje pytań ankietowych

wprowadzające zamknięte (kafeteryjne), otwarte, półotwarte, tabelaryczne
filtrujące szacunkowe (dochody obroty, wiek) kontrolne,
metryczkowe

 

Pytania metryczkowe w ankiecie

1) Płeć 5) Przeciętne miesięczne dochody (netto)  na osobę 9) Wielkość i forma własności mieszkania
2) Wiek 6) Ocena własnej sytuacji materialnej 10) Wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku
3) Wykształcenie 7) Liczba osób w gosp. domowym
4) Zawód wykonywany 8) Czas trwania gosp. domowego

 

Ankieta prasowa

– zamieszczenie w wybranym czasopiśmie kwestionariusza, który może być zaprojektowany w porozumieniu z redakcją

– stosunkowo tanie – obejmuje koszt druku (+)

– najczęściej stosowane przez prasę w celu zbadania satysfakcji czytelników

– wypełnione ankiety trafiają pod wskazany adres (+)

– pytania powinny być proste gdyż respondent sam wypełnia ankietę

–  całkowita anonimowość respondenta (+)

– czas trwania badania niezbyt długi (+)

– większy stopień zwrotności ankiety jeśli przeprowadzony jest w poczytalnym tytule

– koszt zwrotu wypełnionej ankiety leży po stronie respondenta (-)

– dość szybko mamy wnioski (-)

 

Ankieta telefoniczna

– potocznie nazywana badaniem CATI (computer assisted telephone interviewing)

– docieramy tylko do respondentów posiadających telefony – próba posiadaczy telefonów nie może być reprezentatywna dla całej populacji (-)

– ankieta krótsza niż w tradycyjnym badaniu face to face (+)

– dobór próby – z książki telefonicznej (losowanie proste lub systematyczne) lub losowanie nr telefonów (random digital dialing)

– max 20 min – opylamy czas trwania 10-12 min

– pytania muszą być proste, krótkie i zrozumiałe

– zasadniczą rolę odgrywa głos ankietera – modulacja głosu akcentuje pewne wyrazy w zdaniu pytającym

– forma pytania wpływa na odpowiedź w krótkim czasie – dobre wyniki daje zaprojektowanie wyskalowanych odpowiedzi

– często wykorzystywana w badaniach satysfakcji klientów

– tańsza niż tradycyjna ankieta face to face (+)

– centralizacja wywiadu umożliwia badaczowi bieżąca kontrolę (+)

– czas badania znacznie krótszy niż w innych metodach (+)

 

Ankieta opakowaniowa

– prezentacja respondentowi kwestionariusza wydrukowanego zwykle na stronie wewnętrznej opakowania

– uzyskanie pisemnych odpowiedzi przesłanych najczęściej drogą pocztową (koszt po stronie respondenta) (-)

– ograniczona objętość i układ kwestionariusza (-)

– brak udziału ankietera (+)

– stosowana do testowania nowych produktów

– duży procent odpowiedzi, zwłaszcza gdy producent obiecuje drobny upominek (+)

 

Ankieta audytoryjna

– forma pomiaru dogodna do zastosowania na konferencjach, wykładach, na których trudno przeprowadzić wywiady osobiste

– polega na rozdaniu kwestionariuszy zgromadzonym, a po pisemnym wypełnieniu – zebraniu przez ankietera lub wrzucenie do urny

– możliwość kontroli pomiaru przez ankietera  (+)

– duży procent zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości (+)

– bardzo krótki czas trwania badania (+)

– wyniki mamy od razu (+)

 

Ankieta komputerowa – internetowa

– prezentowanie respondentom pytań na ekranie monitora i uzyskanie odpowiedzi przez system przycisków

– pomiar redukuje błąd wynikający z kontaktu respondenta z ankieterem – efekt ankieterki

– krótki czas trwania badania – szybkie przetwarzanie danych z pomiaru (+)

– kwestionariusz nie może być oryginalnie wydrukowany i zbyt obszerny (-)

– brak udziału ankietera (+)

– szybki do wypełnienia (+)

– nie trzeba kodować – już jest w komputerze (+)

– stosować: badanie opinii na temat strony, portalu

– bardzo duża zwrotność (+)

– tanie (+)

 

Ankieta pocztowa

Jedna z najczęściej stosowanych metod pomiaru, polega na rozesłaniu drogą pocztowa kwestionariuszy ankietowych do dobranej wcześniej próby respondentów.

Respondenci udzielają odpowiedzi na zadane pytania. Wypełniony kwestionariusz zwracają najczęściej także drogą pocztową.

Zalety:

– możliwość poddania pomiarowi dużej próby losowej

– nie występują tu bariery przestrzenne  można wysłać do każdego regiony danego kraju, w którym działa poczta

– duży stopień anonimowości

– względnie małe koszty jednostkowe

– dysponowanie przez respondenta czasem na zastanowienie się

– możliwość całkowitej standaryzacji kwestionariusza (ujednolicenia)

Wady:

– długi okres oczekiwania na zwrot kwestionariusza,

– duża część respondentów nie zwraca kwestionariuszy, (średnio odpowiedzi udziela 15-40% respondentów); mała zwrotność (zwrotność 40% to błąd zbierania danych 60%)

– malejąca efektywność pomiaru w miarę zmniejszania się procentu odpowiedzi.

– brak kontaktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *