Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

Aktywa – ogół składników majątkowych przedsiębiorstwa
Pasywa – znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa kapitały własne o obce

Suma Aktywów = Suma Pasywów
Aktywa – Zobowiązania (kapitały obce) = MAJĄTEK NETTO

Majątek przedsiębiorstwa:
→ Majątek trwały (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, finansowe składniki majątku)
→ Majątek obrotowy (zapasy, należności, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, gotówka)

Źródła finansowania majątku:
1 Kapitały własne:
1..1 W przedsiębiorstwach państwowych – fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa
1..2 W spółkach akcyjnych – kapitał akcyjny i kapitał zapasowy
1..3 W spółkach z o.o. – kapitał zakładowy i rezerwowy
1..4 W spółdzielniach – fundusz udziałowy i fundusz zakładowy
2 Kapitały obce:
2..1 Pożyczki – obligacje zwykłe i zamienne
2..2 Kredyty – długo, średnio i krótkoterminowe
2..3 Leasing – operacyjny i finansowy
2..4 Faktoring
2..5 Weksle
2..6 Zobowiązania i fundusze specjalne – wobec budżetu, pracowników, dostawców
2..7 Dług debetowy (overdraft)
3 Zysk zatrzymany
4 Subsydia rządowe
Zrzut ekranu 2013-07-28 o 22.20.28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *