Idee GIS i jego zastosowanie

Idea GIS w praktyce polega na przetwarzaniu danych przestrzennych ( mapy, plany, zdjęcia lotnicze i satelitarne, schematy instalacji, sieci drogowe itp.) w powiązaniu z informacjami pochodzącymi z baz danych, a mającymi jakiś komponent geograficzny ( adres współrzędne geograficzne, numer działki czy budynku, kod pocztowy lub numer np. REGON. System informacji geograficznej pozwala wiec nie tylko na gromadzenia, analizę i syntezę wielkiej liczby danych oraz na przedstawienie ich w postaci map i tabel, lecz także na modelowanie przebiegu procesów, formułowanie odpowiedzi na pytania użytkowników i prognozowanie zmian.
Zastosowanie GIS
GIS staje się coraz bardziej powszechny w wielu dziedzinach :
• Działalność gospodarcza gdzie GIS umożliwia jednoczesną wizualizację zjawisk demograficznych oraz faktów związanych bezpośrednio x prowadzeniem tego typu działalności. Dzięki temu ułatwienie jest znalezienie potencjalnego klienta, a także przeanalizowanie zagrożeń związanych z konkurencją. Metody analiz stosowane z systemach GIS są bardzo przydatnne w badaniach marketingowych, co pozwala wybrać m. in. Najlepszą lokalizację sklepu, określić asortyment najbardziej podobający się potencjalnemu klientowi czy też znaleźć obszar ekspansji firmy w przyszłości.
• Działalność administracyjna, w której GISwspomaga podejmowanie decyzji władz lokalnych czy państwowych. Dzięki kompleksowemu ujęciu tematu GIS może być przydatny np. podczas określania o aktualizacji granic okręgów wyborczych, gdy pod uwagę bierze się dane demograficzne. Sysye, typu GIS tworzone są przez władze lokalne i regionalne na całym świecie do zarządzania zintegrowaną bazą danych, pozwalają także lokalizować wybrany obiekt, takie jak ulice, budynki wodociągi, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, siedziby straży pożarnej itp. Wykorzystywane są do wspomagania rutynowego zarządzania tymi sieciami oraz wykonywania prac analitycznych czy też symulacji.
• Zarządzanie infrastrukturą. Zarządzanie infrastrukturą jako pierwsze zastosowały przedsiębiorstwa dostarczające wodę, elektryczność i gaz. Systemy wykorzystywane przez te firmy wyposażone są głównie w funkcje przydatne do obsługi infrastruktury technicznej i najczęściej nie posiadają funkcji analitycznych
• Do publikacji map. Dotąd wykorzystywano pakiety nie posiadające możliwości analitycznych; zastosowanie Gis-u daje nowe możliwości tworzenia map tematycznych. Umożliwia on wykorzystywanie takich map zarówno przez firmy kartograficzne, jak i przez drobnych wydawców
• GIS umożliwia poszukiwanie i wydobywanie ropy, gazu oraz innych materiałów. Gdy dzięki geologii rozwinęła się statystyka przestrzenna, do zastosowania jej metod stał się GIS. Coraz powszechniej stosowane są zdjęcia satelitarne i lotnicze, a tylko GIS pozwala na jednoczesną analizę zaróono tego typu zdjęć jak i map.
• GIS znajduje także zastosowanie w służbie zdrowia i bezpieczeństwie. Pracownicy tych dwóch dziedzin, dzięki analizom map, kontrolują rozprzestrzenianie się chorób oraz zagrożeń związanych z przestępczością. Użyteczność GIS w tym obszarze związana jest z możliwością monitorowania przestrzennego danych chorób.
• Służby Skarbowe wykorzystują GIS do kontroli nieruchomości i podatku gruntowego.
• Transport. GIS umożliwia modelowanie nasilania ruchu, kontrolę czasu przejazdu oraz określenie stanu nawierzchni dróg. GIS ułatwia także planowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych, a także pozwala na analizę wypadków drogowych. Wzrasta wykorzystanie GIS-u w zarządzaniu sieciami transportu. Na szczeblu ogólnokrajowym czy też międzynarodowym GIS stosuje się do działań związanych z planowaniem rozwoju infrastruktury, oceną bezpieczeństwa, oceną wpływu na środowisko, przygotowaniem budowy, planowaniem, użytkowaniem terenu oraz zarządzaniem w sytuacji zagrożeń
• W planowaniu przestrzennym GIS zapewnia planistom dostęp do dużej liczby danych przedstawionych w różny i dowolny sposób. System umożliwia skrócenie procesu planowania. Największe znaczenie dla tej dziedziny mają m. in. możliwości analityczne GIS-u, w tym modelowanie kartograficzne. Planowanie przestrzenne to tradycyjna dziedzina, gdzie narzędzia GIS – owskie używane są przez podejmujących decyzje na wszystkich szczeblach.
• Badania i edukacja
• Księgi wieczyste i kataster. Używanie technik GIS ma duże znaczenie dla tworzenia i zarządzania cyfrową formą systemu katastralnego we wszystkich krajach Unii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej
• Techniki GIS są stosowane do zarządzania cyfrowymi bazami danych dotyczących gleb na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym czy nawet kontynentalnym
• Turystyka. Szczególnie przy planowaniu tras podróżnych
• Socjoekonomia. Duża część danych zbieranych przez urzędy statystyczne ma swój komponent przestrzenny. Dane te odnoszą się np. do ludności i działalności m. in. w rolnictwie, przemyśle, turystyce, które różnią się między sobą zarówno w przestrzeni, jak i w czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *