Co to jest panel gospodarstw? Badanie panelowe

Badanie panelowe ( panel study) jest to typ badania dynamicznego, polegającego na zbieraniu danych od tej samej grupy ludzi ( próby, panelu) w kilku punktach czasowych.
Ze względu na to, że badania panelowe dotyczą za każdym razem tego samego zbioru ludzi, pozwalają one nie tylko na analizę ogólnych trendów danej zbiorowości, ale również dostarczają obiektywnych informacji o zachodzących zjawiskach, przewidywanych zmianach w badanym środowisku, pokazują pewne prawidłowości dotyczące stałości i zmienności preferencji danej grupy. Dzięki badaniom panelowym można również stwierdzić, jakie zdarzenia maja wpływ na daną zbiorowości. Dodatkowo umożliwiają uporządkowanie tych zdarzeń w czasie. Mogą dotyczyć elementów jakiegoś zbioru jak i całego zbioru jednocześnie.
Za podstawowe ograniczenie spotykane w trakcie przeprowadzania badań panelowych uważa się m.in.
• Możliwość utraty reprezentatywności
• Wybór dużej zbiorowości próbnej, często podzielonej na mniejsze podzbiory, co zwiększa koszty badań
• Odmowa respondentów w dalszych badaniach
Panel jest grupą badanych, którzy zgodzili się na dostarczanie informacji w danym okresie podczas powtarzanych wielokrotnie badań. Badania te przeprowadzane są w regularnych odstępach czasu i zwykle mają ten sam zakres przedmiotowy. Próba panelu jest pewną stałą reprezentacja populacji generalnej
Istnieje kilka rodzajów paneli, które różnią się między sobą tematyką, podmiotem badań, ciągłością, czy sposobem pomiaru Niezależnie od rodzaju każdy panel posiada kilka charakterystycznych cech. Są to:
• Wielokrotność pomiaru
• Reprezentatywność próby badawczej
• Możliwość uchwycenia zmian zachodzących w danym środowisku
• Duże koszty utrzymania panelu ( związane np. ze stałą aktualizacją panelu)
• Instrumenty pomiarowe wykorzystywane w panelach ( dzienniczki, kwestionariusze, ankiety, przyrządy mechaniczne)
• Stosowanie bodźców materialnych ( premie pieniężne, nagrody, upominki) w celu zachęcenia respondentów do wzięcia udziału w badaniach
Zrzut ekranu 2013-07-29 o 15.21.41

Przykłady badań panelowych
• Panel telemetryczny TNS-OBOP, pomiar oglądalności telewizji, panel stały
• Panel NPD Group
• Panel prowadzony przez Market Research Corporation of America, (USA)
• Badanie budżetów gospodarstw domowych przez GUS ( 0.3% ogólnej liczby gospodarstw domowych w Polsce)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *