Cechy i funkcje infrastruktury

Cechy infrastruktury technicznej:
1. Usługowy i służebny charakter działalności – nie istnieje sama dla siebie, lecz świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej
2. Występowanie u odbiorców tzw. korzyści zewnętrznych
3. skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty infrastruktury rosną co pewien czas jako konsekwencja niepodzielności urządzeń infrastruktury, skokowy sposób powstawania kosztów
4. Wysoka kapitałochłonność– tworzenie urządzeń infrastruktury pociąga za sobą konieczność ponoszenia znacznych kosztów, które ze względu na bryłowatość (Niepodzielność techniczna) zwracają się dopiero w długim okresie. Długi okres kreowania. Długowieczność użytkowania.
5. Niepodzielność techniczna obiektów (tzw. bryłowatość – niepodzielność) bryłowatość urządzeń – oznacza, iż istnieje konieczność tworzenia całych obiektów od razu ze względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne, nie da się ich budować etapami.
6. Długowieczność – czas użytkowania urządzeń infrastruktury jest bardzo długi
7. Trwałość obiektów oraz ich ścisły związek z terenem – Immobilność przestrzenna – nie da się przenosić urządzeń infrastruktury, zaś usługi świadczone przez urządzenia infrastruktury mogą być konsumowane na miejscu.
8. Ograniczona możliwość stosowania mechanizmów rynkowych i konieczność publicznego zarządzania działalnością
9. Występowanie związków o charakterze substytucyjności i komplementarności (urządzenia infrastruktury są względem siebie komplementarne a nie substytucyjne)
10. Zastępowanie ilości jakością
11. Korzyści skali
12. Duże ryzyko inwestycyjne, cykliczność i wyłączność działania
13. Ścisły związek potrzeb z przestrzenią i konieczność zapewnienia zgodności czasowej i przestrzennej ich zaspokojenia z tworzeniem infrastruktury i jej wykorzystaniem – warunek wystąpienia efektów zewnętrznych
Funkcje infrastruktury technicznej:
1. Lokacyjna – umożliwia powstanie i rozwój osadnictwa
2. Lokalizacyjna – czynnik lokalizacji systemu produkcji, poziom rozwoju infrastruktury na danym terenie świadczy o poziomie jego atrakcyjności (dostępność sieci transportowej, energii, zasobów wodnych itp.). Pełni rolę b. ważnego czynnika lokalizacji; wyposażenie w infrastruktur ę wpływa na koszty prowadzenia działalności gospodarczej; obszary dysponujące bogatym przestrzennie sieciowym i punktowym systemem infrastrukturalnym są terenami postrzeganymi przez potencjalnych inwestorów jako miejsca korzystne dla lokalizacji działalności gospodarczej; brak rozwiniętego systemu infrastrukturalnego może stanowić podstawową przyczynę marginalizacji i zacofania obszar
3. Przestrzenna – kształtuje układy przestrzenne
4. Aktywizacyjna (akceleracyjna) – aktywizuje rozwój lokalny i regionalny, poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi przesłankę rozwoju gospodarczego określonych regionów; rezerwa potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego danego obszaru. Odpowiedni poziom zagospodarowania i stan infrastruktury określa warunki aktywizacji gospodarczej obszaru; dobre wyposażenie infrastrukturalne jest nieodzownym warunkiem rozwoju; stanowi klucz do rozwoju; wzdłuż korytarzy transportowych: autostrad, dróg ekspresowych, szybkich kolei oraz wokół portów lotniczych i morskich powstają strefy i korytarze intensywnego rozwoju; inwestycje w infrastrukturę są najistotniejszym instrumentem oddziaływania na procesy gospodarcze.
5. Transportowa (transferowa) – umożliwia pokonywanie odległości, stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi
6. Usługowa – zaspakaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną
7. Integracyjna – kształtuje więzi społeczne, gospodarcze, przestrzenne (powiązania przestrzenne – tzw. zasada kohezji), ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych. Infrastruktura tworzy niezbędne powiązania przestrzenne i kształtuje więzi społeczne, ekonomiczne i informacyjne; przesądza o spójności danego systemu terytorialnego (np. regionu lub kraju); pasma infrastruktury technicznej łączą wszystkie ogniwa gospodarki w jeden system oraz umożliwiają ich wzajemną kooperację oraz wymianę produktów, ludzi, informacji itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *