Kategorie

Archiwum

Pojęcie i metody wyznaczania progu rentowności

0

Próg rentowności: zwany martwym punktem, rozmiar działalności danego przedsiębiorstwa, od którego począwszy zaczyna ono przynosić zysk. Analiza progu rentowności umożliwia określenie: → Takich rozmiarów produkcji firmy, przy których Przychody ogółem = koszty operacyjne; czyli w punkcie przy którym Zysk operacyjny Więcej ›

Pochodzenie i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

0

Kapitał w przedsiębiorstwie może pochodzić jedynie z dwóch źródeł: może być to kapitał własny lub kapitał obcy. Z każdym rodzajem kapitału wiąże się koszt, który można rozpatrywać również jako stopę zwrotu tego kapitału dla inwestorów. Zagadnienie kosztu kapitału jest ważne Więcej ›

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

0

ANALIZA PIONOWA BILANSU Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa (analiza wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze) Punktem wyjścia w analizie sytuacji majątkowej jest analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów. Udział poszczególnych składników majątku nie jest jednakowy w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa. W sposób bezpośredni Więcej ›

Modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw

0

Strukturę organizacyjną można zdefiniować, jako układ i wzajemne zależności pomiędzy częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna określa podział pracy i pokazuje powiązania miedzy różnymi funkcjami i czynnościami, w pewnym sensie również na stopień specjalizacji pracy. Opisuje również strukturę hierarchii Więcej ›

Categories

Istota i funkcje zarządzania

0

Zarządzanie oznacza działania składające się na proces kierowania ludźmi w procesie gospodarowania zasobami dowolnej instytucji. Podstawowym zadaniem zarządzania jest zapewnienie realizacji celów instytucji przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania. Pojęcie zarządzania używane jest często zamiennie z pojęciem kierowania. Przez kierowanie rozumie Więcej ›

Categories

Systemy informowania kierownictwa wspomagane komputerowo

0

Przedsiębiorstwo jako system ekonomiczny winno mieć cechy i właściwości systemu sprawnego działania. Przez to pojęcie należy rozumieć takie wyodrębnienie podsystemów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, a jednocześnie takie ich powiązania, aby mogły wykonywać czynności i procesy powiązane ze sobą wspólnym celem. System informatyczny Więcej ›

Categories

Rachunek poprzedzający podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie

0

Koncepcja rachunku opiera się na dwóch zasadach: maksymalizacji efektu i minimalizacji nakładu. Rachunek ekonomiczny: → powinien poprzedzać podjęcie decyzji o sposobie realizacji określonego celu → polega na liczeniu nakładów (kosztów) i efektów różnych alternatyw działania zmierzającego do osiągnięcia celu, przy Więcej ›

Efektywność stylów kierowania

0

Kierownicy w swych oddziaływaniach na pracowników dobierają i stosują  określone techniki kierowania czyli zbiory bodźców. Pozwalają im one na realizację zadań. Kierownicy dążą do powtarzania tych z nich, które okazały się skuteczne i eliminowania tych, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Więcej ›

Categories