Kategorie

Archiwum

Równanie Kaleckiego, jako przykład podażowego modelu wzrostu gospodarczego

0

  I/D – stopa inwestycji (współczynnik kapitałochłonności; koszt; ile kapitału uczestniczy), 1/k – produktywność inwestycji, a – współczynnik zużycia fizycznego czynników wytwórczych (nie amortyzacja), u – usprawnienia techniczno – organizacyjne, Wzrost podażowy – gdy mamy zagwarantowaną podaż (w krajach rozwijających Więcej ›

Categories

Sposób ujęcia przez Domara popytowego i podażowego aspektu wydatków inwestycyjnych

0

MODEL DOMARA:   Domar podpowiada, jak inwestować, aby wzrost był zrównoważony. Tempo wzrostu gospodarczego musi spełniać warunek: iloczyn produktywności i kapitałochłonności zainwestowanego kapitału musi być równy 1. Oznacza to, że tempo może być dowolne, ale (w przeciwnym wypadku będziemy mieli Więcej ›

Categories

Wpływ polityki pieniężnej na poziom dochodu w modelu IS-LM

0

Wykorzystanie modelu IS-LM do pokazania wpływu polityki pieniężnej państwa na kształtowania siędochodu narodowego i stopy procentowej. Ekspansywna polityka pienięzna prowadzi do wzrostu dochodu narodowego i obniżki stopy procentowej. Co dzieje się w gospodarce, jeżeli zwiększa się podaż pieniądza? Natychmiast po Więcej ›

Categories

Ogólna charakterystyka modelu Harroda

0

MODEL R. HARRODA : C+I=C+S I=S – warunek zrównoważonego rozwoju (tyle można zainwestować, ile zaoszczędzimy) I=O – oszczędności k – stopa kapitałochłonności związanej z przyrostem dochodu o jednostkę. Wzrost będzie zrównoważony w skali makroekonomicznej, gdy tempo wzrostu jest wprost proporcjonalne Więcej ›

Categories

Krzywa Philipsa i jej interpretacja

0

W latach czterdziestych A.W. Phillips rozpoczął badania nad relacjami zmian w inflacji i bezrobociu na podstawie analizy danych statystycznych za lata 1861 – 1957 dla Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że istnieje stała relacja między tempem wzrostu płac nominalnych a poziomem Więcej ›

Categories

Bezrobocie równowagi i nierównowagi

0

Równowaga na rynku pracy oznacza, że zapotrzebowanie na prace zrównuje się z oferta pracy(E), rozumianą jako liczba osób przyjmujących propozycje pracy za daną płacę realną. Istnieje wówczas bezrobocie dobrowolne, czyli naturalne(odcinek EF).typowymi przykładami bezrobocia równowagi jest bezrobocie frykcyjne i strukturalne Więcej ›

Categories