Archiwum

Kategorie

Metody doboru jednostek do próby

0

Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji. Każda obserwacja może obejmować jedną lub większą liczbę konkretnych wartości tzw. cech statystycznych dotyczących jednego konkretnego Więcej ›

Categories

Charakterystyka ekonomiczna produktów i usług cyfrowych

0

Informacja Informacja przedmiotem handlu – niematerialny produkt cyfrowy Informacja przedmiotem usługi –niematerialna usługa informacyjna Elektroniczny biznes Zastosowanie: niematerialnego produktu cyfrowego niematerialnej usługi informacyjnej do realizacji procesów biznesowych Produkt cyfrowy (informacja zapisana cyfrowa będąca przedmiotem handlu) Dokument, pieniądz, utwór autorski, oprogramowanie Więcej ›

Categories

Pieniądz i jego funkcje

0

Pieniądz – powszechnie akceptowalny środek zwalniania z zobowiązań (każdy chce to mieć i akceptuje) Cechy: –   doskonała podzielność (ile jedna rzecz jest warta drugiej rzeczy) –   trwały –   łatwy w transporcie –   jest najbardziej płynnym dobrem ze wszystkich (za pieniądz nabędziemy Więcej ›

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

0

Sprawozdawczość finansowa obejmuje analizę sprawozdań finansowych, do których zaliczamy analizę: • rachunku zysków i strat • bilansu firmy • rachunku przepływów finansowych. Rachunek zysków i strat informuje o stopniu realizacji jednego z głównych celów działalności gospodarczej, czyli o wysokości zysku Więcej ›

Categories

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kształtujące powłokę Ziemi

0

Czynniki wewnętrzne (endogeniczne) – pochodzą z wnętrza Ziemi, powodują zróżnicowanie powierzchni Ruchy lądotwórcze – powolne i długotrwałe pionowe ruchy skorupy ziemskiej Ruchy górotwórcze – polegają na fałdowaniu serii skalnych i kształtowaniu charakterystycznych struktur Zjawiska plutoniczne i wulkaniczne – proces ten Więcej ›

Rozstrzyganie sporów gospodarczych w świetle przepisów prawnych i upadłość

1

ROZSTRZYGANIE SPORÓW GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH Spory związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są szczególnym rodzajem sporów majątkowych (cywilnych), w związku z czym rozstrzygane są w toku postępowania cywilnego regulowanego przede wszystkim przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ich rozstrzyganiem zajmują się Więcej ›

Struktura dochodów podmiotów gospodarczych w tabeli pieniężnych przepływów międzygałęziowych

0

Dochód wytworzony znajduje się w III części tabeli przepływów. Dotyczy ona nie tylko przedsiębiorstw (gałęzi), ale także dochodów banków. Poszczególne gałęzie wytwarzają go, a podział strukturalny to elementy produkcji czystej brutto, więc: płace, akumulacja i amortyzacja (gdy mówimy o dochodzie Więcej ›

Categories

Klasyfikacja typów bezrobocia

0

Najczęściej spotykanym w literaturze jest podział bezrobocia na : 1. bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi oraz 2. bezrobocie wynikające z nadwyżki całkowitej podaży siły roboczej nad całkowitym popytem na siłę roboczą Pierwszy typ może występować zarówno w warunkach równowagi jak Więcej ›

Categories