Archiwum

Kategorie

Wyjaśnij kategorie MSS i MSTS, uzasadnij dlaczego MSS i MSTS są malejące.

0

Marginalna stopa substytucji (MSS) jest miernikiem efektu substytucyjności dobra X przez dobro Y. Efekt substytucyjności wiąże się z analizą krzywej obojętności, która wskazuje wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr dających konsumentowi jednakowe zadowolenie. Zwiększenie konsumpcji jednego z nich wymaga zatem zmniejszenia Więcej ›

Categories

Metody badań marketingowych

0

Metody badań marketingowych Oparte na źródłach pierwotnych – ankiety (ilościowe): pocztowa, prasowa, telefoniczna, internetowa, bezpośrednia – wywiady (jakościowe): telefoniczne, osobiste, grupowe (fokusowe) – panele (ilościowe) – grupy osób, które wypełniają ankiety itp. Pocztowy, bezpośredni, telefoniczny – eksperymenty i testy (jakościowe): Więcej ›

Czynniki determinujące wahania cykliczne w wybranych teoriach cykli koniunkturalnych

0

a) teorie egzogeniczne: Teorie egzogeniczne szukają przyczyn sprawczych cykli koniunkturalnych w zewnętrznych czynnikach w stosunku do danego systemu gospodarczego. czynniki pozagospodarcze. • rolnicza teoria cyklu koniunkturalnego- fluktuacje gospodarcze wiązała wyłącznie z rolnictwem i jego wrażliwością na zmiany pogody- brak opadu Więcej ›

Categories

Istota i znaczenie kredytu i długu publicznego

0

Dług publiczny, dług państwowy, suma nie spłaconych przez rząd lub in. związki publicznoprawne zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. Zobowiązania te mogą mieć charakter krótko- (do 1 roku), średnio- (do 10-15 lat) lub długoterminowy (powyżej 15 lat). Główną Więcej ›

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

0

ANALIZA PIONOWA BILANSU Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa (analiza wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze) Punktem wyjścia w analizie sytuacji majątkowej jest analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów. Udział poszczególnych składników majątku nie jest jednakowy w tworzeniu zysku przedsiębiorstwa. W sposób bezpośredni Więcej ›

Metody badania przestrzennego zróżnicowania rynku

0

Współczynnik rozmieszczenia Florence’a Rozmieszczenie zjawisk rynkowych w przestrzeni może być analizowane za pomocą współczynnika Florence’a. Korzystamy z następującego wzoru: F = Σ(Si – Ui)/100, dla 0 ≤ F ≤ 1, gdzie: F – współczynnik rozmieszczenia Florence’a S – struktura procentowa Więcej ›

Podejmowanie decyzji przy wielości kryteriów

0

Optymalizacja wielocelowa to dział badań operacyjnych, zajmujący się wyznaczeniem optymalnej decyzji w przypadku, gdy występuje więcej niż jedno kryterium oceny. Wielocelowe zadanie decyzyjne (WZD) można zapisać w następującej postaci: gdzie: x – dowolne rozwiązanie (decyzja) fk(x) – funkcja celu związana Więcej ›

Teorie cyklu koniunkturalnego

1

Cykl koniunkturalny – okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Wyróżnia się z reguły cztery fazy cyklu: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit. Faza kryzysu- charakteryzuje się nadprodukcją, czyli przewagą podaży w porównaniu z efektywnym popytem. Powoduje to spadek wielkości gospodarczych, przy czym Więcej ›

Categories