Archiwum

Kategorie

Rachunek poprzedzający podejmowanie decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie

0

Koncepcja rachunku opiera się na dwóch zasadach: maksymalizacji efektu i minimalizacji nakładu. Rachunek ekonomiczny: → powinien poprzedzać podjęcie decyzji o sposobie realizacji określonego celu → polega na liczeniu nakładów (kosztów) i efektów różnych alternatyw działania zmierzającego do osiągnięcia celu, przy Więcej ›

Morfologia cyklu klasycznego i cyklu wzrostu gospodarczego

0

Morfologia wahań koniunkturalnych określa budowę, kształt oraz formy przejawiania się poszczególnych elementów dynamicznych procesów koniunkturalnych. Cechami morfologicznymi cyklu koniunkturalnego są właściwości charakteryzujące kształtowanie się cykli, ich poszczególnych faz oraz punktów zwrotnych. a) cykl klasyczny- 4 fazy-ożywienia, ekspansji, kryzysu, depresji. Punkty Więcej ›

Categories

Relacje między administracją rządową a samorządami terytorialnymi

0

Relacje między państwem a samorządem winny opierać się na: Zasadzie pomocniczości (subsydiarności) państwa– oznacza postulat takiego ustroju by rola państwa w zaspokajaniu potrzeb tak indywidualnych jak i zbiorowych była sprowadzona do minimum. Władza centralna winna mieć funkcję pomocniczą, wykonując tylko Więcej ›

Teorie i modele wzrostu gospodarczego

0

Wzrost gospodarczy – złożony proces długofalowej ewolucji, charakteryzujący się zwiększeniem poziomu podstawowych wskaźników gospodarczych i zmianą struktur produkcyjnych. Niezależnie od formy gospodarki, wzrost jest jej ostatecznym celem. Priorytetowa realizacja tego celu stanowi przejaw troski o zaspokojenie potrzeb zarówno indywidualnych, jak Więcej ›

Categories

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania

0

Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania Aktywa – ogół składników majątkowych przedsiębiorstwa Pasywa – znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa kapitały własne o obce Suma Aktywów = Suma Pasywów Aktywa – Zobowiązania (kapitały obce) = MAJĄTEK NETTO Majątek przedsiębiorstwa: → Majątek Więcej ›

Categories

Pojęcie i mierniki inflacji

0

Inflacja jest miarą utraty siły nabywczej pieniądza. Wiąże się z ogólnym wzrostem poziomu cen (nie występuje więc, gdy tylko pewne dobra i usługi drożeją, inne tanieją). Ten ogólny poziom cen jest pewnym przybliżeniem, które możemy traktować jako średnią ważoną cen Więcej ›

Categories

Konkurencja i monopol

0

Rodzaje konkurencji: Konkurencja doskonała Monopol pełny Konkurencja monopolistyczna Oligopol. Konkurencja doskonała to idealny stopień konkurencji. Cechami charakterystycznymi takiego modelu na rynku są: występowanie dużej liczby stosunkowo małych producentów, z których żaden nie ma możliwości wpływania na bieżącą cenę producenci sprzedają Więcej ›

Categories